69738/20.9.2021
Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Αριθμ. 69738/2021

(ΦΕΚ Β’ 4437/25-09-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2.α και 2β. του άρθρου 52 και του άρθρου 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως η παρ. 2β του άρθρου 52 τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 21) και το άρθρο 52 συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235),
β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),
γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
δ. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 189),
ε. του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1),
στ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
ζ. της παρ. ΙΑ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
η. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφισή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69),
θ. του άρθρου 40 και 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),
ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6.8.2020 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 3314).

3. Την υπ’ αρ 2/73813/0022/28.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 486).

4. Την υπ’ αρ. 0235/Συν.18η/14.6.2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα.

5. Την υπ’ αρ. 62671/26.8.2021 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 4010).

6. Την υπ’ αρ. 62667/26.8.2021 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Β΄ 4010).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Τη συνέχιση της λειτουργίας των κάτωθι Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ:

1. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, με τον αναπληρωτή του.

2. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης του Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, με τον αναπληρωτή του.

3. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
δ. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
ε. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης του Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
στ. υπάλληλοι του e ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, με τον αναπληρωτή του.

4. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Καρδίτσας.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
ζ. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Καρδίτσας.
η. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ Καρδίτσας.
θ. υπάλληλοι του e ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Καρδίτσας, με τον αναπληρωτή του.

5. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.
β. οι Προϊστάμενοι της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.
γ. υπάλληλοι του e ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου , με τον αναπληρωτή του.
6. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο.
γ. υπάλληλοι του e ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο, με τον αναπληρωτή του.

7. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Η΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Η΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Η΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Η΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο, με τον αναπληρωτή του.

8. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα του e-ΕΦΚΑ, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα με τον αναπληρωτή του.

9. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία, με τον αναπληρωτή του.

10. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Ε΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, με τον αναπληρωτή του.

11. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Θ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα το Γαλάτσι, στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Ζ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι.
γ. υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζ΄ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι, με τον αναπληρωτή του.

12. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Δ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βορείου Τομέα με έδρα το Χαλάνδρι στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι.
Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:
α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπική Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι.
β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπική Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι.
υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι, με τον αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ