692/2.4.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 568/14.2.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων” του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (Β’ 1120).

 

(ΦΕΚ Β 2164/8.4.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) του ν. 5085/2024 «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας” – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Α’ 17) και ιδίως του άρθρου 7,

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

η) του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) της υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847),

ια) της υπό στοιχεία 102928/ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441),

ιβ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την υπό στοιχεία 24596/ΕΞ2023/18.5.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810/ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης ”Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)” (Β’ 988)» (Β’ 3399).

6. Την υπό στοιχεία 4955 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψη.Δ.), σύμφωνα με την οποία ως προς τη δημιουργία της πλατφόρμας θα προκληθούν δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.Ψη.Δ και θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ε.Φ 1053.204.0000000 τρέχοντος οικονομικού έτους, ενώ, από τη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet), δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 568/14.2.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων” του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (Β’ 1120), ως προς την εισαγωγή απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων αναφορικά: i) με τη δυνατότητα επιλογής από τους φιλάθλους είτε του υφιστάμενου συστήματος (πριν τον ν. 5085/2024) παρακολούθησης και εισαγωγής σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν την εκάστοτε αθλητική συνάντηση, είτε της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), ήτοι μέσω της πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων που τίθεται σε λειτουργία από την 9η Απριλίου 2024, λόγω και της χρονικής μετάθεσης ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος αναγνώρισης εισιτηρίων με χρήση της τεχνολογίας NFC για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με δεδομένο ότι μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο δεν υφίσταται η κύρωση της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 5085/2024, καθώς και για λόγους ενότητας των εν λόγω ρυθμίσεων, ii) με τις διεθνείς διοργανώσεις, ώστε για τέτοιας εμβέλειας αγώνες να εφαρμοστεί η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους φιλάθλους των φιλοξενούμενων ομάδων (αλλοδαπούς), από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ήτοι από 16 Αυγούστου 2024, iii) με τη χρήση συστημάτων με τεχνολογία Near Field Communication (NFC), προκειμένου για όλα τα ανωτέρω να χορηγηθεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να εξοικειωθούν και να προσαρμοστούν οι φίλαθλοι με το νέο σύστημα εισαγωγής τους στα γήπεδα. Επίσης, υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι κοινής υπουργικής απόφασης ως προς ζητήματα επαλήθευσης των ταυτοποιηθέντων φιλάθλων που εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής και πλήρης γνώση των παρόχων για τα πρόσωπα που πράγματι εισέρχονται, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκάστοτε αθλητικής συνάντησης και τέλος τροποποιείται η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση και ως προς τη δυνατότητα εισαγωγής στα γήπεδα και για τους αλλοδαπούς φιλάθλους που διαθέτουν ταυτότητα τέτοιας μορφής που μπορεί να σαρωθεί ηλεκτρονικά, πλην του διαβατηρίου, προς το σκοπό μη αποκλεισμού φιλάθλων από την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων της αρεσκείας τους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 11361 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η υπ’ αρ. 568/14.2.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων” του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (Β’1120) ως προς:

1.1 Την παρ. 3 του άρθρου 3, στην οποία προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως προς την επιστροφή στοιχείων στους παρόχους εισιτηρίων και το οποίο έχει ως εξής:

«Μετά την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, επιστρέφεται στον εκάστοτε πάροχο εισιτηρίων το ονοματεπώνυμο, ο μοναδικός κωδικός εισιτηρίου και ο ΑΜΚΑ του ταυτοποιηθέντος φυσικού προσώπου».

1.2 Το άρθρο 7 στον τίτλο του οποίου προστίθεται μετά τη λέξη «διαβατήριο» και η φράση «ή ταυτότητες πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. με ηλεκτρονική ανάγνωση στοιχείων», στην παρ. 2 του οποίου μετά τις λέξεις «διαβατήριο» και «διαβατηρίου» αντίστοιχα, προστίθενται οι φράσεις: «ή ταυτότητες πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. με ηλεκτρονική ανάγνωση στοιχείων» και η φράση: «ή ταυτοτήτων πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. με ηλεκτρονική ανάγνωση στοιχείων», καθώς και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του οποίου, μετά τη λέξη «διαβατηρίου» προστίθεται η φράση: «ή ταυτοτήτων πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. με ηλεκτρονική ανάγνωση στοιχείων».

1.3 Την παρ. 1 του άρθρου 10, όπου προστίθενται περιπτώσεις στ) και ζ), ως αναγκαίες προσθήκες για τις διαλειτουργικότητες και οι οποίες έχουν ως εξής:

«στ) Με το Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών και το Μητρώο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας για τον έλεγχο εγκυρότητας των ταυτοποιητικών εγγράφων κατά την ταυτοποίηση των ημεδαπών φυσικών προσώπων του άρθρου 8 της παρούσας.

ζ) Με το Μητρώο Αλλοδαπών για τον έλεγχο εγκυρότητας των ταυτοποιητικών εγγράφων κατά την ταυτοποίηση των αλλοδαπών φυσικών προσώπων του άρθρου 8 της παρούσας.».

1.4 Την παρ. 1 του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταβατικές διατάξεις», όπου η φράση «και με μέγιστο χρονικό περιθώριο προσαρμογής τους τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης» αντικαθίσταται από την φράση: «το οποίο ισχύει από την 16η Αυγούστου 2024».

1.5 Το άρθρο 13, όπου προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως προς την δυνατότητα επιλογής του φιλάθλου είτε της διαδικασίας εισόδου στο γήπεδο προ του ν. 5085/2024, ήτοι με τη διαδικασία του ν. 2725/1999, είτε της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και η οποία έχει ως εξής:

«3. Μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ο φίλαθλος δύναται να επιλέξει ως τρόπο εισόδου του στην αγωνιστική συνάντηση είτε την υφιστάμενη διαδικασία του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είτε τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τα εισιτήρια δι-αρκείας.».

1.6 Το άρθρο 13, όπου προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως προς τη χρονική μετάθεση της εφαρμογής της παρούσας για τις διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μόνο για τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων ομάδων (αλλοδαπούς), και η οποία έχει ως εξής:

«4. Ως προς τις διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μόνο κατά το μέρος που αφορά στους φιλάθλους των φιλοξενούμενων ομάδων (αλλοδαπούς), η παρούσα ισχύει από την 16η Αυγούστου 2024.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 568/14.2.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων” του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (Β’1120).

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ