69004/Σ: 15417/19.10.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 31293/Σ.8336/ 23.04.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Εσωτερικών «Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’ 133)» (Β’ 1600)

 

(ΦΕΚ Β’ 5511/25.10.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 116 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4508/2017 (Α’ 200),
γ) της παρ. 8 του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
δ) του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α’ 88),
ε) του άρθρου 9 του ν. 2447/1996 «Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου “Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις”» (Α’ 278),
στ) του Π.Δ.497/1991 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο “Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια” των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 1084/1980» (Α’ 180),
ζ) του ν.δ. 2573/1953 «Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου» (Α’ 241), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (Α’ 113),
η) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
θ) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ι) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
ιβ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 31293/Σ.8336/23.04.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Εσωτερικών «Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’ 133)» (Β’ 1600), ως προς την παρ. Ε1β. αυτής ως ακολούθως:

«Β) Σε περίπτωση που υιοθετεί μόνον μητέρα, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την ένδειξη “αδυναμία καθορισμού” στα στοιχεία πατέρα και ο χρήστης δεν συμπληρώνει στην καρτέλα τα στοιχεία πατέρα».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ