68667/24-07-2023
Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

Α.π.: 68667/24.7.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βρέκου
Τηλέφωνο: 2131516791
Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr

Θέμα: «Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης»

Σχετ: 1. Το από 26.08.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του e-ΕΦΚΑ
2. Το έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με Α.Π. 199011/01-06-2021

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και όσων αφορά στην εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4554/2018, οι βεβαιωμένες ή μη οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που καταλογίστηκαν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Οι εν λόγω οφειλές καταλογίσθηκαν σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων που έκριναν ότι απασχολούμενοι σχολικοί φύλακες σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των Φορέων αυτών. Επιπλέον ορίζεται ότι, ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά, λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης.

Με το ν. 4387/2016 θεσπίστηκε από 13.5.2016 νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ. Έτσι, από την ημερομηνία αυτή κι εφεξής οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις αποτελούνται από δύο τμήματα: την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ανταποδοτική σύνταξη, τούτη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου, τα έτη ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών. Συνεπώς, το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του εργασιακού/ασφαλιστικού βίου. Επιπρόσθετα, ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές. Στο πλαίσιο αυτό, ως βάση αποδοχών λογίζονται αυτές για τις οποίες υπολογίσθηκαν εισφορές.

Βάσει οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί, οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν σε Δήμους για τα εν λόγω πρόσωπα, απαλλαγμένες από πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, εξοφλούνται σε δόσεις, ενώ οι αναλογούσες εισφορές των ασφαλισμένων σχολικών φυλάκων δεν αναζητούνται και τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται. Ωστόσο, τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων δεν θίγονται, καθώς ως χρόνος ασφάλισης για τους μισθωτούς ασφαλισμένους αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη.

Με βάση τα ανωτέρω, για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στον πραγματικό χρόνο ασφάλισης, σε αυτόν προσμετράται και ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από τους σχολικούς φύλακες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4554/2018 λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Κατά συνέπεια, διαμορφώνεται ανάλογα ο αντίστοιχος συντελεστής αναπλήρωσης. Παράλληλα, κατά τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, πραγματικού και πλασματικού, του ασφαλισμένου.

2. Οι σχολικοί φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διάφορους ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια της χώρας παρουσιάζουν μια ποικιλία ως προς τις ενέργειες που έχουν προβεί (όπως υποβολή καταγγελίας στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης βάσει του ν. 3996/2011 ή του ν. 4281/2014, κ.λπ..). Εντούτοις, η αντιμετώπιση των συντάξιμων αποδοχών, καθώς και του υπολογισμού του σχετικού μέσου όρου, που απαιτείται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης είναι ενιαίος. Ως εκ τούτου, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται εκείνες επί των οποίων οφείλουν να υπολογίζονται οι συνολικές εισφορές, ανεξαρτήτως εάν κατά περίπτωση σχολικού φύλακα αυτές καταβλήθηκαν από τον ίδιο εν συνόλω ή κατά μέρος, ή οφείλονται ή μη από ΟΤΑ.

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ