68578/24.07.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”» (Β’ 205)

Αριθμ. 68578/2023

(ΦΕΚ Β’ 4703/24-07-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -METANΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178) και των άρθρων 40 έως 45 του Μέρους Ε’ «Δράση “Νταντάδες της Γειτονιάς” – Σήμα Διαφορετικότητας Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ως άνω νόμου,
β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε. του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104),
στ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η. του ν. 4314/2014 (Α’ 265),
θ. του π.δ. 29/1998 (Α’ 34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α’ 209), το π.δ. 145/2003 (Α’ 121), τον ν. 2919/2001 (Α’ 128), τον ν. 3438/2006 (Α’ 33), τον ν. 4115/2013 (Α’ 24) και την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 08/03/2018 Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 39) και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, την 23/04/2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691, σύμφωνα με την από 24/04/2018 και υπ’ αρ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α’ 119), μετονομάζεται σε «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»,
ι. του Κωδικοποιημένου καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 1241/1985),
ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α’ 168),
ιβ. του π.δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιγ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιδ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ιε. του π.δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ιστ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ιζ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 130),
ιη. της υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403),
ιθ. της υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403),
ιι. της υπ’ αρ. 28/07.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα» (Β’ 4405),
ιια. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),
ιιβ. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),
ιιγ. της υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29.10.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231),
ιιδ. της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18-5-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» (Β’ 948),
ιιε. της υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001),
ιιστ. των υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013 Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου,
ιιζ. της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης” «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968),
ιιη. της υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

2. Την υπ’ αρ. 61665/11-06-2019 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ».

3. Το έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» της 36η Επιτροπής Παρακολούθησης όπως εγκρίθηκε στις 19/06/2020 (υπ’ αρ. απόφασης 3019/19.06.2020, Α.Δ.Α.: 9Ν5Δ46ΜΤΛΡ-Α38).

4. Την υπ’ αρ. 127132/23-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΗ-Ο846ΜΤΛΡ-ΘΟ5 (ΑΝΑΔ50)) πρόσκληση «Πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”» της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων πράξεων προς την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Την υπ’ αρ 67416/19.07.2023 εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (υπ’ αρ. 67667/19.07.23 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων),

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 (Β’ 205) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης θα διαρκέσει μέχρι την 31.12.2024».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΜΑΡΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ