68306 ΕΞ 2023
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από α) τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και γ) την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμ. 68306 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 2985/06-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 12Β ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

2. Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 226).

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 3877/2010 «Δημιουργία εθνικού συστήματος προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160).

7. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

9. Το Π.Δ.8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

10. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

13. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

14. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 31056ΕΞ2023/24.02.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 1184).

18. Την υπό στοιχεία 46006/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/3.2.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 913).

19. Την υπό στοιχεία 9047ΕΞ2023/1?9.01.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου» (Β’ 241).

20. Την υπό στοιχεία 164210ΕΞ2022/10.11.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 5768).

21. Την υπό στοιχεία 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/ 19.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου» (Β’ 4690).

22. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.
γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

23. Την υπ’ αρ. 27/31.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων αναφορικά με το χρόνο εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2022.

24. Τις υπ’ αρ. 34/31.03.2023, 122/04.11.2022 και 110/21.12.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

25. Τις από 24.11.2022 και 13.04.2023 εισηγήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τον καθορισμό της αρχικής τιμής εκτίμησης και τη χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

26. Το υπ’ αρ. 6793/06.04.2023 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την επισυναπτόμενη σε αυτό κατάσταση παραγωγών.

27. Το από 19.04.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

28. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο 2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

29. Την υπ’ αρ. 2/37175/27.04.2023 απόφαση μεταφοράς πιστώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

30. Την υπ’ αρ. 9081/127952/28.04.2023 (ΑΔΑ:94ΞΥ4653ΠΓ-ΒΥΩ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.450.271,00 ευρώ.

31. Την υπ’ αρ. 768/128831/02.05.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

32. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2023, στον Ειδικό Φορέα 1029-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310803004, ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (2.450.270,20), για την ισόποση επιχορήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/2472,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

1. Παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πυρκαγιών του μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία 46006/ΔΑΕΦΚΚΕ/Α325/03.02.2023 (Β’ 913) και 263993/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/19.08.2022 (Β’ 4690) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τις υπό στοιχεία 31056 ΕΞ 2023/24.02.2023 (Β’ 1184) 9047 ΕΞ 2023/19.01.2023 (Β’ 241) και 164210 ΕΞ 2022/10.11.2022 (Β’ 5768) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2. Δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως καθορίζονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου για το έτος 2022. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης της καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης.

3. Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε φυτικά μέσα παραγωγής, που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας και δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στη συνημμένη στο υπ’ αρ. 6793/ 06.04.2023 έγγραφό του συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών και εκτίμησης ζημιών.

4. Η καταγραφή της αρχικής εκτίμησης των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όπως τα στοιχεία του Δορυφορικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης «Κοπέρνικος» και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης η οποία καθορίζεται στο ποσό των 144,00 ευρώ ανά δέντρο στην περίπτωση των ελαιόδεντρων και σε 96,00 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, και ειδικά στο ποσό 3.500 ευρώ ανά στρέμμα για τα αμπελοειδή, σύμφωνα με τις από 24.11.2022 και 13.04.2023 εισηγήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

5. Η προκαταβολή συνίσταται σε χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του συνόλου της κατά περίπτωση αρχικής εκτίμησης ζημιών ανά είδος καλλιέργειας από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων η οποία εξειδικεύεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ήτοι ανερχόμενη σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,60 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες και ειδικά για τα αμπελοειδή σε 1.225 ευρώ ανά στρέμμα.

6. Η προκαταβολή διενεργείται με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ’ αρ. 6793/06.04.2023 εγγράφου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

7. Το χορηγούμενο ποσό προκαταβολής αφαιρείται από το τελικό ποσό επιχορήγησης το οποίο θα προσδιοριστεί με νεότερη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Κάθε στοιχείο που αφορά στην προκαταβολή της παρούσας τηρείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προκαταβολής της επιχορήγησης, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

10. Η ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας.

11. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

12. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει προκαταβολή επιχορήγησης άνω του ορίου των 10.000 ευρώ που τίθεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 5000/2022, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιχορήγησης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε δικαιούχους

1. Για τον σκοπό της παρούσας ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται με ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (2.450.270,20), ίσο με το υπολογιζόμενο ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 1, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το ποσό της επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καταβάλλεται σε λογαριασμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό της επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό της προκαταβολής της επιχορήγησης του άρθρου 1 προς τους δικαιούχους. Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μέσω διακριτού λογαριασμού και παρακολουθούνται διακριτά. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν διακρατεί οιοδήποτε όφελος και δεν μπορεί να αξιοποιήσει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο το ως άνω ποσό.

3. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και των προϋποθέσεων της παρούσας και στην καταβολή αμελλητί του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους πληγέντες.

4. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής στους δικαιούχους, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κοινοποιεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την αναλυτική κατάσταση των πληρωμών στους δικαιούχους, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN και το πληρωτέο ποσό.

5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού της παρ. 2 επιστρέφουν αμελλητί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR9001000230000000000200548 και αιτιολογία κίνησης «επιστροφές επιχορηγήσεων από τον ΕΛΓΑ» και καταγράφονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ