683/12-01-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικράτειας «Πρόγραμμα ”τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β’ 2393), όπως ισχύει

Αριθμ. 683/2024

(ΦΕΚ Β’ 201/15-01-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

2. Το άρθρο 131 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

3. Τα άρθρα 58 και 59 του ν. 4875/2021 «Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος “Τουρισμός για όλους” – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020» (Α’ 250).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

7. Τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

10. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) όσον αφορά στη δημιουργία Μητρώου Πολιτών.

11. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

12. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

13. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

14. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

15. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

16. Το άρθρο 2 του Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

17. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

18. Το Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

19. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

20. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

21. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

22. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου -Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού -Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

23. Την υπ’ αρ. 755/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Ελένη Ράπτη» (Β’4440).

24. Την υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

25. Την υπ’ αρ. 102/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

26. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

27. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

28. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών Αυίή2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

29. Την υπό στοιχεία 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4058).

30. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

31. Το υπό στοιχεία 3122/864 Α1/5.6.2020 (υπ’ αρ. 8658/10.6.2020 Υπουργείου Τουρισμού) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

32. Την υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 9416/ 23.06.2020, 10105/02.07.2020, 10424/07.07.2020, 11635/22.07.2020, 12640/06.08.2020, 9271/31.05.2021 και 9939/07.06.2021, όμοιες αποφάσεις.

33. Την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”, έτους 2020» (Β’ 2393), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 12181/30.07.2020 (Β’ 3155), 17247/11.11.2020 (Β’ 5149), 13784/30.07.2021 (Β’ 3547) και 23626/30.12.2021 (Β’ 695), όμοιες αποφάσεις.

34. Την υπ’ αρ. 24113/27.12.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό, του Υπουργείου Τουρισμού πέραν αυτής που είχε υπολογισθεί με τις υπ’ αρ. 7868/27.05.2020, 12176/30.07.2020 και 17051/5.11.2020 όμοιες εισηγήσεις της, την υπ’ αρ. 22205/09.12.2021 (ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 22085/8-12-2021) εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους’, έτους 2020» (Β’ 2393), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 12181/30.07.2020 (Β’ 3155), 17247/11.11.2020 (Β’ 5149), 13784/30.07.2021 (Β’ 3547) και 23626/30.12.2021 (Β’ 695) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 13 «Διαδικασία πληρωμής e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ», τροποποιείται ως εξής:

«Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται από τον πάροχο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του φορέα υλοποίησης μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr έως 18.01.2024. Από 19.01.2024 τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον πάροχο αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 13Α».

2. Προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής:

«Άρθρο 13Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ εκτός ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Οι πάροχοι που δεν έχουν υποβάλει έως τη δημοσίευση της παρούσας οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής (αρχικό ή τροποποιητικό λόγω απόρριψης), υποβάλλουν αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα για την πληρωμή τους δικαιολογητικά, ως εξής:

I. Αίτηση πληρωμής.

II. Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη.

III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με το IBAN του λογαριασμού.

IV. Αντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή (ίδια συμμετοχή και επιδότηση) για κάθε ένα από τα vouchers που εξαργυρώθηκαν.

V. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος και την ακρίβεια των υποβεβλημένων στοιχείων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/ και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα τηρεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία των παρόχων και τα δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, αναλυτική κατάσταση των παρόχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

3. Οι ανωτέρω καταστάσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Εκτέλεσης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 4875/2021.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Τουρισμού
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ