67663 ΕΞ 2022/18.5.2022
Τροποποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/ 27-4-2022 (Β’ 2185) όμοια

 

(ΦΕΚ Β’ 2483/20.05.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε της παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β) του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ) των άρθρων 58 έως 60 του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (Α’ 266),
δ) του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
ε) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
ζ) της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 14),
η) της υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107),
θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),
ι) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ια) των άρθρων 13, 18, 19, 41 και 58 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ιβ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ιγ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ειδικότερα του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή ΔιαφάνειαΠρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ιδ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ιε) των άρθρων 17 και 34 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιστ) του Π.Δ.81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ιζ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιη) της υπ’ αρ. 56660/1679/20.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
ιθ) της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου» (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β’ 2185) όμοια,
κ) της υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (ΥΟΔΔ 1089) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), και υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019, (ΥΟΔΔ 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (ΥΟΔΔ 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π. και
κα) της υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404)» (Β’ 5536).

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137-138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Το από 22.03.2022 αίτημα του συλλογικού φορέα των αδειοδοτημένων εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου «Hellenic Gaming Association» προς την Ε.Ε.Ε.Π., περί χορήγησης παράτασης επί της προθεσμίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου για τους κατόχους αδειών.

4. Το από 24.03.2022 αίτημα του συλλογικού φορέα των αδειοδοτημένων εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου «Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΔΠ)» προς την Ε.Ε.Ε.Π., περί παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της αποθήκευσης των μοντέλων δεδομένων στα συστήματα safe των κατόχων άδειας.

5. Την υπ’ αρ. 16/3/29.03.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση απόφασης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και πιστοποίησης του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου για τα πρόσωπα που έχουν λάβει Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου βάσει της υπ’ αρ. 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».

6. Την υπ’ αρ. 397/16.11.2021 επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ζητήθηκαν οι απόψεις της Αρχής αναφορικά με την τροποποίηση ή μη της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 3265) απόφασης ως προς το όριο του μέγιστου ποσού Συμμετοχής των δύο (2) ευρώ στα λοιπά διαδικτυακά παίγνια, όταν αυτά διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG). Με την ίδια επιστολή διαβιβάστηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (Ε.Ε.Ε.Π.Δ) προς τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία αιτείται την αναθεώρηση του ορίου του μέγιστου ποσού Συμμετοχής των δύο (2) ευρώ.

7. Το αίτημα του συλλογικού φορέα των αδειοδοτημένων εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου «Άργος-Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων», που υποβλήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. με την υπ’ αρ. 17329/26.11.2021 επιστολή.

8. Την υπ’ αρ. 2909/23.02.2022 συμβουλευτική έκθεση εκτίμησης της Μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ» προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. περί της ανάγκης τροποποίησης ή μη των ορίων της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 3265) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

9. Την υπ’ αρ. 15/22.03.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση απόφασης τροποποίησης των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 12.1 και της παρ. 12.4 του άρθρου 12, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 16.4 του άρθρου 16 της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).».

10. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις υπ’αρ. 15/22.03.2022 και 16/3/29.03.2022 αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1),“για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), δεδομένου ότι δεν περιορίζουν ήδη ισχύουσες ή/και γνωστοποιηθείσες διατάξεις, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις υπ’αρ. 15/22.03.2022 και 16/3/29.03.2022 αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν εμπεριέχουν στοιχεία, άμεσης ή έμμεσης, κρατικής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται καταχώριση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

12. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β’ 2185) όμοια.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου» (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β’ 2185) όμοια, ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 6.3. του άρθρου 6 προσθέτουμε εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά τα πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει Άδεια Διεξαγωγής Παιγνίων μέσω Διαδικτύου εντός του έτους 2021, σύμφωνα με την παρούσα, υποχρεούνται, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου, σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 33 της παρούσας και να έχουν λάβει την προβλεπόμενη Πιστοποίηση, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.»

2. Αντικαθιστούμε την περ. β’ της παρ. 12.1 του άρθρου 12 ως εξής:

«β. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Το μέγιστο ποσό Συμμετοχής στα λοιπά διαδικτυακά παίγνια όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG) είναι είκοσι (20) ευρώ.».

3. Αντικαθιστούμε την παρ. 12.4 του άρθρου 12 ως εξής:

«12.4. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Παίγνια της περ. β’της παρ. 12.1 δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.».

4. Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 16.4 του άρθρου 16 ως εξής:

«16.4. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση δύο (2) δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου Κύκλου.».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β’ 2185) όμοια.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ