67154/13-09-2021
Καθορισμός αποζημίωσης πιστοποιημένων επαγγελματιών για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.

(ΦΕΚ 4245/14.9.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/ 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2)

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη». (Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπ’ αρ. 58026/4-8-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ648/22-7-2021 και 35067/2-8-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 6ΥΞΓ46ΜΑΠΣ-ΓΘ9 και ΑΔΑ: 61ΕΠ46ΜΑΠΣ-ΒΗΩ).

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά προκαλείται δαπάνη ύψους 8.500.000,00 € περίπου για το έτος 2021 και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0419 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών» του προϋπολογισμού των Κλάδων Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών και Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση των πιστοποιημένων επαγγελματιών για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο καταβολής τους, καθώς και τον τρόπο αποτύπωσής της ως εξής:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι της αποζημίωσης

Δικαιούχοι αποζημίωσης της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 είναι οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι οποίοι, μετά από ανάθεση έχουν εκδώσει βεβαιώσεις ή έχουν συντάξει σχέδια αποφάσεων της περ. β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τα οποία έχουν υποβληθεί από τους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ. 3

Άρθρο 2

Καθορισμός κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις ορίζεται ως εξής:

α. Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης: (αα) σαράντα (40) ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά ένα πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, (αβ) ογδόντα (80) ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

β. Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/ υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: τριάντα (30) ευρώ.

γ. Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: τριάντα (30) ευρώ.

δ. Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): εξήντα (60) ευρώ ανά σχέδιο. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός.

ε. Έκδοση Προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1): εξήντα (60) ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε ογδόντα (80) ευρώ.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση, έλεγχος ανάθεσης και καταβολή αποζημίωσης

Η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, γνωστοποιείται στον e-ΕΦΚΑ και λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Επί της βεβαίωσης ή του σχεδίου απόφασης που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας και υποβάλλει ο ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανάθεσης. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο απόφασης και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Άρθρο 4

Υποβολή σχεδίου ή βεβαίωσης από τον πιστοποιημένο επαγγελματία

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει και μόνος του βεβαίωση ή σχέδιο που έχει συντάξει μετά από ανάθεση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, εφόσον η υποβολή δεν έχει γίνει από τον ασφαλισμένο εντός μηνός από την έκδοση της βεβαίωσης ή τη σύνταξη του σχεδίου. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Άρθρο 5

Αδυναμία σύνταξης βεβαίωσης ή σχεδίου -επιστροφή φακέλου

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να δηλώσει, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει το σχέδιο ή να συντάξει τη βεβαίωση που του έχει ανατεθεί, τη διακοπή της ανάθεσης σ’ αυτόν. Σε μια τέτοια περίπτωση οφείλει να παραδώσει αμελλητί στον ασφαλισμένο ότι έγγραφο έχει περιέλθει στην κατοχή του, και να ενημερώσει σχετικώς τον e-ΕΦΚΑ. Στην ενημέρωση προς τον e-ΕΦΚΑ ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δύναται να αναφέρει και τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία του να εκδώσει το σχέδιο απόφασης ή να συντάξει τη βεβαίωση που του είχε ανατεθεί. Εάν η ανάθεση που έχει γίνει στον πιστοποιημένο επαγγελματία αφορά περισσότερες ενέργειες (βεβαιώσεις ή σχέδια), η παραπάνω δήλωση μπορεί να αφορά κάποιες από αυτές. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δεν δικαιούται αποζημίωση για σχέδια αποφάσεων ή βεβαιώσεις, για τα οποία υπέβαλε τη δήλωση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Αποτύπωση της αποζημίωσης στα βιβλία του πιστοποιημένου επαγγελματία

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους πιστοποιημένους επαγγελματίες καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που τηρούν, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), ως αφορολόγητα έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Αναπληρωτής Υπουργός
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Εργασίας και

Οικονομικών
Οικονομικών
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ