6708 ΕΞ 21-02-2024
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 6708 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1275/26-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) άρθρο 17 «Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)»,
11. του ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία» (Α’ 48) άρθρο 39 «Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006» ,
12. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 166 «Διεξαγωγή».

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)” (Β’ 988)» (Β’ 3399).

Δ. Τα υπ’ αρ. αιτήματα: 21562/24-10-2023 του Δήμου Χαϊδαρίου για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», 21563/24-10-2023 του Δήμου Χαϊδαρίου για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης» και 22095/17-11-2023 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Ε. Τα υπ’ αρ. έγγραφα: 3673/23-1-2024 του Δήμου Χαϊδαρίου για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», 3680/23-1-2024 του Δήμου Χαϊδαρίου για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης» και 22525/27-11-2023 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με τις μεθόδους «Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜgetNncIdentity» και «Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜgetNncIdentityExt», στο πληροφοριακό σύστημα «Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου» του Δήμου Χαϊδαρίου.
Η διαδικτυακή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και εκκαθάριση εσωτερικών μητρώων του Δήμου Χαϊδαρίου, με την εξυγίανση των στοιχείων επιχειρήσεων που έχει καταχωρημένες ο Δήμος καθώς και την ορθή καταχώριση νέων στα πληροφοριακά του συστήματα, σύμφωνα με τον ν. 4704/2020 (Α’ 133) άρθρο 17, τον ν. 5027/2023 (Α’ 48) άρθρο 39 και τον ν. 3463/2006 (Α’ 114) άρθρο 166.

2. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης” με τις μεθόδους “Αποστολή μηνύματος απλού κειμένου μέσω email ή SMS nncSend” και “Αποστολή ειδοποίησης/επίδοσης μηνύματος μέσω email nncDeliver”, στο πληροφοριακό σύστημα «Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου» του Δήμου Χαϊδαρίου.
Η διαδικτυακή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και εκκαθάριση εσωτερικών μητρώων του Δήμου Χαϊδαρίου, με την εξυγίανση των στοιχείων επιχειρήσεων που έχει καταχωρημένες ο Δήμος καθώς και την ορθή καταχώριση νέων στα πληροφοριακά του συστήματα, σύμφωνα με τον ν. 4704/2020 (Α’ 133) άρθρο 17, τον ν. 5027/2023 (Α’ 48) άρθρο 39 και τον ν. 3463/2006 (Α’ 114) άρθρο 166.

3. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Ειδοποιήσεων Αποστολή μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης» με τις μεθόδους «Αποστολή μηνύματος απλού κειμένου μέσω email ή SMS nncSend» και «Αποστολή ειδοποίησης/επίδοσης μηνύματος μέσω email nncDeliver», στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Η διαδικτυακή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και πολιτών μέσω μηνυμάτων κειμένου και ειδοποιήσεων, σύμφωνα με τον ν. 4623/2019 (Α’ 134), τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και την υπ’ αρ. 24596 ΕΞ 2023 (Β’ 3399) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ