66938/10.9.2021
Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής και λοιπά σχετικά θέματα.
(ΦΕΚ Β 4244/14.9.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 102 έως και 110 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) «Για τη προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

β) της περ. β’ της παρ. 3 και της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 184).

δ) των άρθρων 75-83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». (Α’ 184).

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 133).

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’ αρ. 66853/10.09.2021 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και ρύθμισης λοιπών σχετικών θεμάτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιεύει, με μέριμνά της, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμα μέλη.

2. Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εντός ορισμένης προθεσμίας. Στην εν λόγω πρόσκληση προσδιορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της εν λόγω διαδικασίας, όπως ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα προσόντα.

3. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον (διαζευκτικά):

α) δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση και βιογραφικό σημείωμα,

β) δεν έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή της,

γ) δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται στην παρούσα και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

δ) δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα αίτηση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4808/2021.

Άρθρο 2

Θητεία – Υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα ακόμα (4) μέλη. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4808/2021, δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη κληρώνονται και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ετών και ένα (1) μέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντίστοιχα. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από σχετική πρόσκληση, μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 4808/2021, ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με παρουσία προσώπου που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή του άρθρου 6 ως μάρτυρα. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια διορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

3. Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί με συνέπεια τους σκοπούς της Επιθεώρησης Εργασίας και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον ν. 4808/2021 και από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

5. Οι αποδοχές των πέντε (5) μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 3

Τυπικά και πρόσθετα προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων – Τρόπος απόδειξης

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής τυπικά προσόντα:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχων ειδικοτήτων,

β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.

2. Ως πρόσθετα προσόντα κατά την επιλογή θεωρούνται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4:

α) οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,

β) η εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή στη διοίκηση νομικών προσώπων, γ) η καλή γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας.

3. Οι αναφερόμενες στις περ. α) και γ) των παρ. 1 και παρ. 2 προϋποθέσεις και προσόντα αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία Παραρτήματα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π..

Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποδεικνύεται με τη προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού ή άλλου σχετικού εγγράφου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η επαγγελματική και η διοικητική εμπειρία (περ. β’ παρ. 1 και παρ. 2) αποδεικνύεται:

α) στην περίπτωση υποψηφιότητας υπαλλήλου ή στελέχους του δημόσιου τομέα, με πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο ή βεβαίωση ή πιστοποιητικό,

β) στην περίπτωση υποψηφιότητας υπαλλήλου ή στελέχους του ιδιωτικού τομέα ή υπαλλήλου/στελέχους σε διεθνείς οργανισμούς, με βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση εργασίας και πλέον των ανωτέρω βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα,

γ) στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, με βεβαίωση του επαγγελματικού φορέα στον οποίο ανήκει ή βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ύπαρξης, της χρονικής διάρκειας και της συνάφειας της εμπειρίας του υποψηφίου (όπου το τελευταίο έχει εφαρμογή).

4. Στην περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι ξενόγλωσσα, αυτά υποβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα και σε επίσημη μετάφραση.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Άρθρο 4

Βαθμολόγηση πρόσθετων προσόντων

1. Το σύνολο των πρόσθετων προσόντων, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ως απαραιτήτων προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, βαθμολογείται συνολικά και κατ’ ανώτατο όριο με 1.750 μόρια και ειδικότερα ως εξής:

α) Ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ή η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 300 μόρια και το συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 400 μόρια. Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπλέον του ενός ή συναφές διδακτορικό δίπλωμα επιπλέον του ενός δεν μοριοδοτείται επιπλέον. Η συνολική μοριοδότηση της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 700 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

β) Η εμπειρία στη διοίκηση νομικών προσώπων ή σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό (διευθυντικά στελέχη) ή στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε αντίστοιχες θέσεις με αυτές του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, βαθμολογείται με 10 μόρια για κάθε μήνα. Μόρια δίνονται ανεξαρτήτως εάν η εμπειρία καταγράφεται εντός ή εκτός της δεκαετίας της περ. β’ παρ. 1 και ανεξαρτήτως της συνάφειας του αντικειμένου. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η συνολική μοριοδότηση της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

γ) Η καλή γνώση δεύτερης γλώσσας με 50 μόρια. Γνώση επιπλέον της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν μοριοδοτείται.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ως ειδικότερα ανωτέρω

ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (συνολικά 1.750 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

Α/Α

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (συνολικά 750 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

1.

Διδακτορικός τίτλος σπουδών

400 μόρια

2.

Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Aυτοδιοίκησης

300 μόρια

3.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους

300 μόρια

4.

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

50 μόρια

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(συνολικά 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

5.

Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα

100 μόρια ανά μήνα

Άρθρο 5

Κωλύματα διορισμού και ασυμβίβαστα

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 108 του ν. 4808/2021.

Άρθρο 6

Συγκρότηση Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής

1. Η επιλογή των πέντε (5) μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4808/2021 και απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,

β) την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

γ) τη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

δ) τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και

ε) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχει υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β’ της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.

3. Για την εν γένει λειτουργία της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής ισχύουν κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν. 2690/1999.

Άρθρο 7

Διαδικασία παραλαβής αιτήσεων και κατάρτισης καταλόγου υποψηφίων

1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παραλαμβάνει το σύνολο των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό αποστείλουν οι υποψήφιοι κατά το άρθρο 1 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση.

2. Η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 6 ελέγχει τα δικαιολογητικά, αξιολογεί και βαθμολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει με βάση τα αναφερόμενα στην παρούσα κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης πίνακες:

α) αποκλειομένων, στον οποίο καταχωρίζονται ο λόγος ή οι λόγοι του αποκλεισμού, και β) επιλέξιμων με σειρά προτεραιότητας (ή αλφαβητική σειρά εάν ισοβαθμούν).

Ο πίνακας αποκλειομένων δεν αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά η ταυτοποίησή τους γίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα, όπου και αιτιολογείται ο αποκλεισμός υποψηφίων και η μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων.

3. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει, κατά την κρίση της, την προσκόμιση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου και δικαιολογητικού, το οποίο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να επιβεβαιώσει την συνδρομή συγκεκριμένων εκ των τυπικών ή πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων, ενδεικτικά να τεκμηριώσει την χρονική διάρκεια και τη συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου ή τη διάρκεια της διοικητικής εμπειρίας, καθώς και προ-κειμένου να ελέγξει τη συνδρομή κωλυμάτων ή λόγων αποκλεισμού τους.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους πίνακες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας (κατά την πρώτη εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας).

5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σε περίπτωση που οι κατά την παράγραφο 4 δημοσιεύσεις δεν γίνουν αυθημερόν, για την έναρξη της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και συντάσσει πρακτικό επί της διαδικασίας που ακολούθησε και του αποτελέσματος.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή, σε περίπτωση άσκησης ένστασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει οριστικό κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των θέσεων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.

7. Αρχείο των πινάκων της παρ. 2 και του καταλόγου της παρ. 4 τηρείται στη Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8

Υποβολή καταλόγου στον Υπουργό, επιλογή και διορισμός μελών Συμβουλίου Διοίκησης

1. Η Επιτροπή υποβάλλει προς τον Υπουργό τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, συνοδευόμενο από το συνταχθέν πρακτικό, προκειμένου ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να επιλέξει από τον κατάλογο αυτόν.

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει από τον υποβληθέντα από την Επιτροπή κατάλογο, ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις υποψηφίους ως Πρόεδρο και λοιπά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη συνέχεια ζητά τη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτείνει εναλλακτικό/-ούς υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων της παρ. 1.

3. Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ