66780 ΕΞ 2020/29.6.2020
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου δωδέκατου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),

β. των παρ. 11 και 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (Α’65),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

δ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (Α’ 131),

ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ. της υπ’αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051),

η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Την υπ’αρ. 132052 ΕΞ 2019/21.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΩΛ46ΜΤΛΠ-ΛΗΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την υπ’ αρ. 824 ΕΞ 2019/17.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ3Ξ46ΜΤΛΠ-Ν5Σ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την «Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την υπ’ αρ. 24963 ΕΞ 2020/28.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 67343/19.6.2019 (Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 661).

5. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

6. Το γεγονός ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση που τροποποιεί τον ν. 4557/2018 για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτή προβλέπει ζητήματα καταχώρισης υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ίδιου νόμου.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2020. Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ