66402/30-06-2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο

Αθήνα, 30-06-2022
Αριθ. Πρωτ. : 66402 – 30-06-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τμήμα Μηχανημάτων, Συσκευών Αερίου, Εξοπλισμού υπό πίεση και Τεχνικών Εγκαταστάσεων

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20, Αθήνα, 10200
Πληροφορίες : Δ. Τσαμτσάκης Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 2 1 0 38 93 980, 950
Email : giannakopoulos.v@ggb.gr
TsamtsakisD@ggb.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο

Σχετικά: α) Ο ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
β) Το π.δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
γ) Η Αριθμ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/Β/22-4-2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων.
δ) Η υπ’ αριθμ. 1463/19-7-2021 (ΦΕΚ 616/ΥΟΔΔ/31-7-2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το διορισμό της Θωμαΐδος Ευτυχίδου του Άγγελου στη θέση της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας.
ε) Η υπ’ αριθ. 73677/05.07.2018 (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τοποθέτηση του Μητιακούδη Αναστάσιου στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και της υπ’ αριθ. 24517/04.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905) απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
στ) Ο ν. 3982/2011 (Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6.
ζ) Το π.δ. 108/2013 (Α’ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
η) Ο ν. 3844/2010 (Α’ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» και ιδίως το άρθρο 1 και το σημείο 6 του άρθρου 2.
θ) Η αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1/10.01.2011 (ΦΕΚ Β’ 49/2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, … του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010».
ι) Η Φ.Α.9.2./Οικ.28425/1245/22.12.2008 (ΦΕΚ Β’ 2604/2008) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ Β’ 424/2009), τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 68781 (ΦΕΚ Β’ 2760/2019) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», και ισχύει, ιδίως η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 7.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί προς την υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο στην περίπτωση που αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα είναι εταίροι ή μέτοχοι στο νομικό πρόσωπο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α) Η δραστηριότητα συντήρησης ανελκυστήρων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο αδειοδοτημένων συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων, των οποίων η άδεια χορηγείται με απόφαση των οικείων Περιφερειών.

Β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 («Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα») της αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 κ.υ.α (σχετ. θ) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«… Στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου …»
Σύμφωνα με την παράγραφο 5, σημείο β, του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το νομικό πρόσωπο καταθέτει στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή, «απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του μετόχου».

Γ) Συνεπώς, κατά τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σε νομικό πρόσωπο, δύναται να εφαρμοστούν οι ανωτέρω διατάξεις της αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 κ.υ.α (σχετ. θ) ως προς τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο και να κατατίθεται στην αρμόδια αδειοδοτική αρχή, είτε απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων ή εταίρων είτε επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΘΩΜΑΪΣ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ