664/154946/06-06-2022
Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» και των ΚΥΑ αριθμ. 1410/349277/2020 και 543/130093/2021

Αθήνα, 06-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 664/154946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ταχ. δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 150, 17671
Πληροφορίες: E. Λυρίτση
Τηλ:210 9287194
E-mail: syg076@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» και των ΚΥΑ αριθμ. 1410/349277/2020 και 543/130093/2021

Μετά την έκδοση του νόμου 4711/2020 (Α’145) και των ΚΥΑ αριθμ.1410/349277/14.12.2020 (Β’5644) περί καθορισμού τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων και αριθμ.543/130093/18.5.2021 (Β’2120) περί καθορισμού ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014, και με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας notifybusiness για την ηλεκτρονική υποβολή των γνωστοποιήσεων ίδρυσης και λειτουργίας από τους φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

> Με το ν. 4711/2020 τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν.4282/2014 (Α’182,) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημι-εντατικής μορφής. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως σκοπό:
-Την εισαγωγή της αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών στο ενιαίο σύστημα αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του ν.4442/2016 (Α’230) «<Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
-Την καθιέρωση ηλεκτρονικής αδειοδότησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν.4442/2016, μεταβατικό στάδιο του οποίου είναι η πλατφόρμα notifybusiness.

> Οι κύριες αλλαγές που έχει επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι:
α) Κατάργηση της έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και αντικατάσταση αυτής από δύο βήματα αδειοδότησης:
i. την έκδοση έγκρισης ίδρυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 κα 22 του ν.4282/2014.
Κατ’ εξαίρεση, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που εγκαθίστανται σε ιδιωτικές μη δασικές χερσαίες εκτάσεις εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και κατατάσσονται στην κατηγορία Β’ του ν.4014/2011 (Α’ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, υποβάλλουν γνωστοποίηση ίδρυσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.4282/2014 και το άρθρο 1 της αρ. 1410/349277/2020 ΚΥΑ και δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης από την αρμόδια αρχή.
ii. την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας, η οποία ισχύει και εφαρμόζεται για όλες τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, πριν την έναρξη λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 22Α του ν.4282/2014 και το άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.
β) Υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τους φορείς για την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης ίδρυσης ή την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης αντίστοιχα, σύμφωνα με την αρ. 543/130093/18.5.2021 ΚΥΑ.
γ) Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 25 ν.4282/2014) για την άσκηση υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε χερσαίες μονάδες χωρίς να τους έχει χορηγηθεί έγκριση ίδρυσης, για την παράλειψη υποβολής της γνωστοποίησης ίδρυσης και της γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και των μεταβολών αυτών. Με την ΚΥΑ 1410/349277/2020 εξειδικεύονται οι διαδικασίες υποβολής προστίμων, τα ύψη των προστίμων, καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
δ) Έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 21 γνωμοδότηση της τριμελούς κτηνιατρικής επιτροπής, σύμφωνα με την αριθμ.2481/289147/2020 ΚΥΑ (Β’4646) «Εγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησής της και μητρώο των ανωτέρω επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπό στοιχεία 2006/88/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου». Όταν πρόκειται για μονάδες εκτροφής οστρακοειδών, στην κτηνιατρική βεβαίωση διατυπώνεται και γνώμη ως προς τη δυνατότητα ένταξης σε Κατηγοριοποιημένες Περιοχές Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων.

> Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 27 του νόμου 4282/2014, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας θα υποβάλλονται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.notifvbusiness.gov.gr αποκλειστικά, από 18-5-2022 που ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας και όχι πλέον σε έντυπη μορφή. Το αποδεικτικό υποβολής θα φέρει την ημερομηνία υποβολής στο σύστημα, ενώ οι κοινοποιήσεις αυτών στις συναρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται από τους ορισμένους χρήστες μέσω του συστήματος.

> Κάθε μεταβολή στα στοιχεία της γνωστοποίησης ίδρυσης και της γνωστοποίησης λειτουργίας πρέπει να δηλώνεται από το φορέα, αφού έχουν εξασφαλιστεί τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4282/2014. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων μονάδων, πριν την υποβολή οποιασδήποτε μεταβολής, δέον να υποβάλλεται αρχική γνωστοποίηση με τα στοιχεία της μονάδας πριν τη μεταβολή και να ακολουθεί υποβολή γνωστοποίησης λόγω μεταβολής.

Επισημαίνεται ότι ανανεώσεις αδειών των οποίων η ισχύς λήγει μετά την έκδοση του ν.4711/2020, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Μετά την έκδοση της έγκρισης ανανέωσης, ο φορέας υποβάλλει γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 22Α του νόμου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.Α.Α.Τ.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ