65771 ΕΞ 16-05-2022
Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού

Αριθμ. 65771 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 2419/18-05-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 197 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

16. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

17. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: “Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 4521)» (Β’ 5885).

18. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: “Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων” (Β’ 4522)» (Β’ 5886) και ιδίως το άρθρο 7 αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

20. Την υπ’ αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου

1. Για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών και των φορέων των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσήμων και στόχων, συστήνεται Επενδυτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) και 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (Β’ 1814) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει.

2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) τακτικά μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά αυτών. Η θητεία όλων των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου διαρκεί έως την ολοκλήρωση των Δράσεων της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό και κάθε φορέα των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα/φορείς. Ο Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου δύναται να καλεί ως παρατηρητές, δίχως δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνονται απαραίτητα.

3. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1. Νικόλαο Μαντζούφα του Παναγιώτη, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τη Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
2. Παναγιώτη Αλεξόπουλο του Αντωνίου, Ειδικό Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Άγγελο Κουράφαλο του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δανεισμού και Διαχείρισης Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
3. Δημήτριο Τσάκωνα του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ντάσιο του Θωμά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
4. Θεμιστοκλή Κουβαράκη του Ιωάννη, ιδιώτη, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γεράσιμο Μπαρούνο του Σπυρίδωνος, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
5. Χαράλαμπο Μάκκα του Αθανασίου, ιδιώτη, ως μέλος, με αναπληρωτή του τη Δέσποινα Καλλιούρη του Νικολάου, Δικηγόρο, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
6. Αθανάσιο Κανταρτζή του Νικολάου, Ιδιώτη, ως μέλος, με αναπληρωτή του την Νίκη Αχτύπη του Χαράλαμπου, Δικηγόρο, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Δημήτριος Τσάκωνας.

5. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Επενδυτικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Γραμματέας η Ευγενία Γκελέκα του Γεωργίου, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, με αναπληρώτρια της τη Δήμητρα Μπάτρα του Στεργίου, Σύμβουλο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Γραμματεία του Επενδυτικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 8 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) και 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (Β’ 1814) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει.

6. Το Επενδυτικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) και 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (Β’ 1814) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ισχύει, καθώς και στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις και συμφωνίες. Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου οφείλουν να σέβονται τα καθορισμένα πρότυπα ακεραιότητας και να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» ή ο «Κανονισμός») που διέπει τη λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας διέπει τη λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός:
α) Της διαδικασίας και των κανόνων σύγκλησης, απαρτίας και διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Επενδυτικού Συμβουλίου,
β) της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συστάσεων από το Επενδυτικό Συμβούλιο, και
γ) του τρόπου και των κανόνων λειτουργίας του Επενδυτικού Συμβουλίου και ιδίως του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του.

Άρθρο 2
Σύνθεση, λειτουργία και συνεδριάσεις

1. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας του, από οποιαδήποτε δύο μέλη αυτού, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή/και δύο μελών του. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν μπορεί να παρευρεθεί, θα ζητήσει από έναν Αναπληρωτή να παραστεί στη θέση του.

2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά δύο μήνες για κάθε ίδρυμα/φορέα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δύο (2) μελών του ή πρόταση τουλάχιστον ενός πιστωτικού ιδρύματος ή ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού θεσμού ή φορέα της περ. γ) ή δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

3. Η πρόσκληση οποιασδήποτε συνεδρίασης του Επενδυτικού Συμβουλίου αποστέλλεται, με επιμέλεια της Γραμματείας στα μέλη το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση ή, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση και κοινοποιείται στα αναπληρωματικά μέλη και τους παρατηρητές, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσκληση για τη σύγκληση συνεδρίασης του Επενδυτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης υποβάλλεται στο Επενδυτικό Συμβούλιο για έγκριση κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης.

4. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του (τακτικά ή αναπληρωματικά), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Όσον αφορά σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης από το Επενδυτικό Συμβούλιο εκτός εάν όλα τα μέλη (ή, όπου δεν είναι παρόντα τακτικά μέλη, τα αναπληρωματικά μέλη) είναι παρόντα στη συνεδρίαση και κανένα από αυτά δεν εγείρει αντιρρήσεις για την εν λόγω απόφαση.

5. Οι συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω τηλεδιασκέψεων. Είναι έγκυρη η συμμετοχή μέλους στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και το μέλος αυτός λογίζεται παρόν, στην περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα διά ζώσης.

6. Ο Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος για την έναρξη της συνεδρίασης, τη ρύθμιση της συζήτησης, τη διασφάλιση της τήρησης πρακτικών, την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, εφόσον συμφωνεί το σύνολο των παρόντων μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, καθώς και την πιστοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

7. Στα πρακτικά αναφέρονται τουλάχιστον η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς και οι συμμετέχοντες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Επενδυτικό Συμβούλιο και οι μειοψηφίες. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο για τον σκοπό αυτό. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κατόπιν της υπογραφής τους κοινοποιούνται αμελλητί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

8. Το Επενδυτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας που καθορίζει τις αρχές και τα πρότυπα συμπεριφοράς που ισχύουν για τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ