65006/27.6.2022
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

 

(ΦΕΚ Β 3364/30.06.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

2. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο ΙΘ’ περί πλαισίου άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ιδίως το άρθρο 118, όπως επίσης την παρ. 3 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 7 και τα άρθρα 11 και 15.

3. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

4. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

5. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύ-σεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

7. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό-τητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 44).

8. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102).

9. Το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ αυτού.

13. Το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Α’ 180).

14. Τον ν. 4858/2021 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 220).

15. Την περ. γ’ της παρ. 10.2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 208).

16. Το άρθρο 15 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63).

17. Το άρθρο 75 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

19. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

21. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

22. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού (Α’ 157)»

23. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

24. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

25. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).

26. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

27. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

28. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

29. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

30. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

31. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

32. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

33. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

34. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).

35. Την υπ’ αρ. 72360/29.6.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, σε εφαρμογή της εξουσιοδότησης του άρθρου 15 του ν. 4796/2021 (Α’ 63)» (Β’ 3299).

36. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

37. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β’ 4805).

38. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

39. Την υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065).

40. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

41. Την υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

42. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

43. Την υπ’ αρ. 32028/28.3.2022 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα παρκ με ΚΑΔ 93.21.10.02, τσίρ-κων και παγοδρομίων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 93.21 και 93.29, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού.

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της περ. εε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 16793/2009 (Β’ 2086) κοινή υπουργική απόφαση, οι χώροι παιδικής αναψυχής της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 124349/2019 (Β’ 4456) υπουργική απόφαση και οι παιδότοποι που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 43650/2019 (Β’ 2213) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Αρμόδια ή Αδειοδοτούσα Αρχή

1. Αρμόδια ή Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

2. Ειδικά για την περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων της παρούσας απόφασης σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 3

Υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης

1. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016.

2. Για την εγκατάσταση όλων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 απαλλάσσονται από έγκριση εγκατάστασης.

4. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης απαιτείται έγκριση λειτουργίας.

5. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης απαιτείται γνωστοποίηση λειτουργίας.

Άρθρο 4

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης – Διάρκεια ισχύος

1. Για τις δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 3, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ).

3. Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-γητικά:

α. Βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τον συγκεκριμένο χώρο.

β. Αν η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 7034/1298/2000-24-3-2000 (Β’ 368) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί ελάχιστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο χώρο, τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, στο οποίο να φαίνονται όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε ακτίνα 150 μ. από τα όρια του χώρου άσκησής της.

γ. Αν η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός.

δ. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβό-λου του άρθρου 9.

ε. Πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διαδικασία λήψης του δικαιολογητικού περιγράφεται στην παρ. 6.

στ. Απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση. Η διαδικασία λήψης του δικαιολογητικού περιγράφεται στην παρ. 6.

5. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Αν η αδειοδοτούσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, πριν την έκδοση της έγκρισης και πάντως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται στον χώρο εγκατάστασης με έμφαση στις συνθήκες γειτνίασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία τεκ-μαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσμίας.

6. Εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης η αδειοδοτούσα αρχή απευθύνει ερώτημα προς την αρμόδια δασική υπηρεσία, αν ο χώρος εγκατάστασης της δραστηριότητας εμπίπτει στη δασική νομοθεσία, καθώς και προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας τους να γνωμοδο-τήσουν αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας επιτρέπεται ή όχι με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς τους, ή αν απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας ή έγκρισης. Οι τελευταίες γνωμοδοτούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος και στην περίπτωση αυτή η προθεσμία της παρ. 5 για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η αδειοδοτούσα αρχή παραλάβει την εν λόγω απάντηση ή από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας. Αν όμως, σύμφωνα με την απάντηση, απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση, τότε η προθεσμία της παρ. 5 για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία που η ειδική αυτή άδεια ή έγκριση κοινοποιηθεί στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας το επιθυμεί, δύναται να αναζητήσει και να προσκομίσει με δικές του ενέργειες τα δικαιολογητικά των περ. ε’ και στ’ της παρ. 4, οπότε δεν ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και η προθεσμία της παρ. 5 για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υπολογίζεται από την κατάθεση πλήρους φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

7. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχει υποβάλει αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης, και β. έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δρα-στηριότητάς του.

8. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις ακόλουθες κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες και ιδίως την υπηρεσία δόμησης, τη δασική υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Άρθρο 5

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας – Διάρκεια ισχύος

1. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 3, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολο-γητικά που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δρα-στηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δρα-στηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-γητικά:

α. Έγκριση εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται.

β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιρια-κών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα. Η βεβαίωση συνοδεύεται από:

i. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου).

ii. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

γ. Ειδικά για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υφίστανται οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

αα. στο υπόμνημα των κατόψεων της ανωτέρω περίπτωσης (β) δίπλα σε κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησής της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης.

ββ. για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, υποβάλλεται έκθεση τεχνικού ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση.

γγ. για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας, υποβάλλεται και έκθεση τεχνικού ελέγχου μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 της εν λόγω απόφασης.

Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή μέχρι την ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα, αντί των ως άνω δι-καιολογητικών απαιτείται βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

δ. Για τον λοιπό εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/ 20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ούτε σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο: πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.

ε. αα. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο χώρο: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική δΔιάταξη (Β’ 5519), το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

ββ. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη (Β’ 5519), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.

γγ. Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) σε στεγασμένο ή/ και υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

στ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

η. Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191) απόφαση, εφόσον απαιτείται.

θ. Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέ-ρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.

ι. Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

ια. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-βόλου του άρθρου 9.

4. Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης -Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1885).

5. Η αδειοδοτούσα αρχή της παρ. 1 του άρθρου 2 εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργεί αυτοψία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4442/2016 και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Στην περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, η αυτοψία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Ειδικά για τις δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά μέχρι διάστημα εξήντα (60) ημερών σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι δέκα (10) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολο-γητικών. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προαναφερθείσες προθεσμίες, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας.

6. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα τα δι-καιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια.

7. Η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση λειτουργίας και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις αρμόδιες: υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Άρθρο 6

Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης λειτουργίας, δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτή στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρούσας, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (πλην της υποβολής μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr):

α) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή το Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση,

β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,

γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 6.

6. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να ανανεώνει ή να επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται:

α. Έγκριση εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται.

β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιρια-κών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα. Η βεβαίωση συνοδεύεται από:

i. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.).

ii. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση του εξοπλισμού ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

γ. Για τον εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν εμπίπτει σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο: πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.

δ. αα. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο χώρο: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη (Β’ 5519), το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

ββ. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη (Β’ 5519), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.

γγ. Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2916 (Α’ 230) σε στεγασμένο ή/ και υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

ε. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος και έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής (εφόσον απαιτείται).

στ. Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

ζ. Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191) υπουργική απόφαση, εφόσον απαιτείται.

η. Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέ-ρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.

θ. Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

ι. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης.

ια. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα-βόλου του άρθρου 9.

8. Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης -Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1885).

9. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηρι-ότητάς του.

10. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στις αρμόδιες: υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 7

Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

1. Στην περίπτωση που υπάρχει έγκριση εγκατάστασης σε ισχύ και ο φορέας της δραστηριότητας σκοπεύει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε γήπεδο ή οικόπεδο όμορο αυτού που αναφέρεται στην ισχύουσα έγκριση εγκατάστασης, η τελευταία τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 4 της παρούσας, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα της δραστηριότητας.

2. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί για τη δραστηριότητα έγκριση λειτουργίας ή έχει υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας και ο φορέας της δραστηριότητας σκοπεύει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε γήπεδο ή οικόπεδο όμορο αυτού που αναφέρεται στην έγκριση λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση, εκδίδεται νέα έγκριση εγκατάστασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 4 της παρούσας, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα της δραστηριότητας.

3. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και την εγκατάσταση του εξοπλισμού και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας αναφορικά με την επέκταση που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2, εκδίδεται έγκριση λειτουργίας ή τροποποιείται η ισχύουσα έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 112 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 5 της παρούσας, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα της δραστηριότητας, εφόσον η δραστηριότητα υπάγεται σε έγκριση λειτουργίας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε γνωστοποίηση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αρχική γνωστοποίηση ή μεταβολή της υφιστάμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 113 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης εξοπλισμού, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης κατασκευών, δεν απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης, εφόσον δεν συντρέχουν περιορισμοί από την έγκριση εγκατάστασης που είχε χορηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης έγκρισης λειτουργίας ή μεταβολή της υποβληθείσας γνωστοποίησης λειτουργίας.

5. Αναφορικά με τις υπαγόμενες σε έγκριση λειτουργίας δραστηριότητες, σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων της δραστηριότητας εκτός από τις αναφερόμενες στις παρ. 1 έως και 4 ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε προηγούμενη ενημέρωση της αρχής, η οποία προβαίνει σε τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας μόνο εφόσον κατά την κρίση της είναι αναγκαίο. Για την τροποποίηση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 112 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Αναφορικά με τις υπαγόμενες σε γνωστοποίηση δραστηριότητες, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβολής. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Για τη γνωστοποίηση των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 113 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 6 της παρούσας.

7. Ειδικά στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, προβαίνουν ο καθένας σε ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση της έγκρισης και σε γνωστοποίηση της μεταβολής στην περίπτωση της γνωστοποίησης. Η έγκριση τροποποιείται αναλό-γως. Η τροποποίηση της έγκρισης και η μεταβολή της γνωστοποίησης αφορούν μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία περί έκδοσης αυτών.

8. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και ανάλογα με την περίπτωση να υποβάλει αίτηση για νέα έγκριση εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4442/2016 και το άρθρο 4 της παρούσας και αίτηση για νέα έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4442/2016 και το άρθρο 5 της παρούσας ή νέα γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4442/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας.

9. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε σχετική ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση της έγκρισης και σε γνωστοποίηση της παύσης στην περίπτωση γνωστοποίησης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 8 Έλεγχοι

Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 116 του ν. 4442/2016 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΘ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Άρθρο 9

Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 3 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

2. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 3 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ για όλες τις δραστηριότητες, εκτός από αυτές που ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016. Για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα έως και 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ενώ για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι το ήμισυ του παράβολου που απαιτείται για την έκδοση της αρχικής έκδοσης της έγκρισης λειτουργίας.

3. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 5 του άρθρου 3 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

4. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των εγκρίσεων και των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τις εγκρίσεις και τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

5. Δεν απαιτείται η καταβολή παράβολου για αλλαγή φορέα δραστηριότητας, για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας και για γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

6. Στην περίπτωση του παράβολου για την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα. Στην περίπτωση του παράβολου για τη γνωστοποίηση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προ-κειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6.

7. α) Στην περίπτωση που αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η αναφερόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2, ποσοστό 80% του αντιτίμου του παράβολου εισπράττεται υπέρ του Δήμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εδρεύει η ψυχαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του Δήμου κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.».

β) Στην περίπτωση που αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 2, το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016.

8. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

9. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

Άρθρο 10

Κυρώσεις ως προς την έγκριση εγκατάστασης

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς έγκριση εγκατάστασης επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς να έχει προηγηθεί τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον αυτή απαιτείται, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

2. Το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου.

3. Στην περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς να έχει προηγηθεί τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον αυτή απαιτείται, το πρόστιμο που προκύπτει σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά 25% εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα και κατά 50% εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών. Στην περίπτωση έλλειψης αρχικής έγκρισης εγκατάστασης το πρόστιμο δεν μειώνεται.

4. Αν κατά το στάδιο της εγκατάστασης επέλθει αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας χωρίς να γίνει τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 25% εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα και κατά 50% εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών.

 

Άρθρο 11

Κυρώσεις ως προς την έγκριση λειτουργίας

1. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας ή χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, όπου αυτή απαιτείται, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και με βάση τις επόμενες παραγράφους.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα για τις εξής παραβάσεις:

α/α
Παράβαση
Πρόστιμο (ευρώ)
1
Λειτουργία χωρίς αρχική έγκριση λειτουργίας
25.000
2
Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας
10.000

 

3. Τα πρόστιμα της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά τα ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α
Κριτήριο προσαύξησης
Ποσό προσαύξησης (ευρώ)
1
Λόγω ταυτόχρονης διακινδύνευσης ή πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας
3.000
2
Λόγω μεγέθους: αν η δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερες από πέντε (5) διατάξεις ψυχαγωγίας οι οποίες εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 2065)
2.000
3
Λόγω διάρκειας της παράβασης: αν η παράβαση διαρκεί περισσότερο από 1 έτος
1.000/έτος με ανώτατο όριο 3.000
4
Λόγω υποτροπής: αν η παράβαση διαπιστώνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου
2.000

 

4. Στην περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς να έχει προηγηθεί τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, εφόσον αυτή απαιτείται, το πρόστιμο που προκύπτει σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά 25% εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα και κατά 50% εφόσον συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών. Στην περίπτωση έλλειψης αρχικής έγκρισης λειτουργίας το πρόστιμο δεν μειώνεται.

5. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα, χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 25% εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα, και κατά 50% εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών.

6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

 

Άρθρο 12

Κυρώσεις ως προς τη γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, με βάση τις παρ. 2 έως και παρ. 8.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:

α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),

β) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα, γ) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,

ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 6.

3. Το ύψος των προστίμων προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

α/α
Παράβαση
Πρόστιμο (ευρώ)
1
Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
10.000
2
Παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (είτε στην αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης της μεταβολής στοιχείων)
3.000 έως 5.000 (ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των αναληθών/ανακριβών/ ελλιπών στοιχείων)
3
Έλλειψη των δικαιολογητικών του άρθρου 6
5.000 (όταν λείπουν λιγότερα από πέντε δικαιολογητικά) 10.000 (όταν λείπουν πέντε ή περισσότερα δικαιολογητικά)
Για τον προσδιορισμό του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτείται στην περ. 3 του ανωτέρω πίνακα, κάθε περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 6, νοείται ως ένα δικαιολογητικό.

4. Τα πρόστιμα της παρ. 3 προσαυξάνονται κατά τα ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α
Κριτήριο προσαύξησης
Ποσό προσαύξησης (ευρώ)
1
Λόγω ταυτόχρονης διακινδύνευσης ή πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας
2.000
2
Λόγω μεγέθους: αν η δραστηριότητα ασκείται σε χώρο με επιφάνεια μεγαλύτερη των 700 τετραγωνικών μέτρων (700 τ.μ.)
1.000
3
Λόγω διάρκειας της παράβασης: αν η παράβαση διαρκεί περισσότερο από 1 έτος
500/έτος με ανώτατο όριο 1.500
4
Λόγω υποτροπής: αν η παράβαση διαπιστώνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου
1.500
|
5. Το πρόστιμο που προκύπτει από τους υπολογισμούς των παρ. 3 και 4 μειώνεται κατά 25%, εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα και κατά 50% εφόσον συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών. Στην περίπτωση έλλειψης αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας το πρόστιμο δεν μειώνεται

6. Ειδικά για την περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμε-νου παραβόλου της γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για συμμόρφωση και εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 3.

7. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα, χωρίς την απαιτούμενη μεταβολή της γνωστοποίησης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 6.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 25% εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα, και κατά 50% εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 13

Κυρώσεις ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του κανονισμού ασφαλείας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2065) επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας διοικητικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με βάση τις ακόλουθες παρ. 2 έως 6.

2. Για μη ύπαρξη έκθεσης τεχνικού ελέγχου σε ισχύ, που αφορά σε όλα τα είδη ελέγχου που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο 3.000 – 10.000 ευρώ ανά διάταξη ψυχαγωγίας.

3. Για μη ύπαρξη ανεξίτηλης πινακίδας ελέγχου, σύμφωνης με το 2ο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά διάταξη ψυχαγωγίας.

4. Για παντελή έλλειψη ή πλημμελή τήρηση του αρχείου λειτουργίας, συντήρησης και συμβάντων του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο 3.000 – 10.000 ευρώ ανά διάταξη ψυχαγωγίας.

5. Για μη τήρηση του αρχείου πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο 3.000 – 5.000 ευρώ.

6. Για μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 10 περί υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο 5.000 – 15.000 ευρώ.

7. Τα πρόστιμα των παρ. 2 έως 6 προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%, αν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου.

8. Τα πρόστιμα όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις παρ. 2 έως και 7 μειώνονται κατά 25%, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην υποχρέωση προς συμμόρφωση, και κατά 50%, στην περίπτωση που η συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός 5 ημερών.

9. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον αναγνωρισμένο φορέα επισύρει σε βάρος του τις κυρώσεις του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31.5.2016 (Β’ 1896) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 14

Κυρώσεις για λοιπές παραβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας

1. Σε περίπτωση λοιπών παραβάσεων ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων, πλην των αναφερομένων στα άρθρα 10, 11, 12 και 13, ιδίως παραβάσεων σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την ισχύ των δικαιολογητικών, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με βάση τις επόμενες παραγράφους.

2. Σε περίπτωση μη ανανέωσης ή μη επικαιροποίησης ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών της έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 και την παρ. 6 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε δικαιολογητι-κό. Αν η παράβαση αφορά την ισχύ της έκθεσης τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κύρωση επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13.

3. Σε περίπτωση παραβάσεων της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις οποίες δεν προβλέπεται ρητά κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 13, καθώς και λοιπών παραβάσεων σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

4. Το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% αν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου.

5. Το πρόστιμο όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά 25%, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην υποχρέωση προς συμμόρφωση, και κατά ποσοστό 50% στην περίπτωση που η συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 15

Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας

1. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως και 14 επιβάλλεται οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική σε περίπτωση παράβασης η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί. Η διακοπή λειτουργίας γίνεται μέσω σφράγισης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως και 14 επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών, θεατών ή εργαζομένων. Η διακοπή διαρκεί μέχρι την άρση του κινδύνου που την προκάλεσε. Η διακοπή είναι μερική εφόσον η πηγή του κινδύνου εντοπίζεται σε συγκεκριμένο μόνο τμήμα της δραστηριότητας χωρίς να επηρεάζει τα υπόλοιπα τμήματά της, οπότε η δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως προς τα λοιπά τμήματα αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διακοπή είναι ολική.

β) Αν διάταξη ψυχαγωγίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από την απόφαση αυτή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης που να επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία και χρήση της. Η διακοπή διαρκεί μέχρι την προσκόμιση από τον φορέα στην αδειοδοτούσα αρχή της εν λόγω Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης. Η διακοπή είναι μερική, δηλαδή αφορά μόνο τη διάταξη ψυχαγωγίας που δεν διαθέτει την απαιτούμενη Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ή Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου Μετεγκατάστασης, οπότε η δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως προς τις λοιπές διατάξεις ψυχαγωγίας.

Άρθρο 16

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων της μιας παραβάσεων των άρθρων 10 έως και 14 το συνολικό πρόστιμο προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους προστίμων προσαυξημένο κατά ποσοστό από 5% έως 15% ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των παραβάσεων.

2. Το ποσό του συνολικού προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ είτε πρόκειται για μία ή περισσότερες παραβάσεις.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου ή του οργάνου του Δήμου που αυτός ορίζει, όταν αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η αναφερό-μενη στην παρ. 1 του άρθρου 2, και με απόφαση της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, όταν αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η αναφερόμε-νη στην παρ. 2 του άρθρου 2. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων εκδίδεται αφού ο φορέας της δραστηριότητας κληθεί εγγράφως σε ακρόαση προς έκθεση των από-ψεών του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Εφόσον οι απόψεις του φορέα κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται η, κατά περίπτωση, διοικητική κύρωση. Στην περίπτωση όμως που οι απόψεις του φορέα δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν αιτιολογημένα, ή δεν υποβληθούν, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, εκδίδεται απόφαση επιβολής της κύρωσης από το αρμόδιο όργανο. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και η προθεσμία που χορηγείται προς άρση αυτών, προ-κειμένου η δραστηριότητα να καταστεί συμβατή με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’ του ν. 4442/2016, της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της παρούσας ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας.

4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και πιστώνονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1560989001. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη των οποίων αρμόδιος είναι ο δήμος, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του δήμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Εάν η παράβαση κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Αν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως και 14.

6. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αδειοδοτούσα αρχή ή η κατά λόγο αρμοδιότητας ελεγκτική αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.

7. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με την παρούσα, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Παράρτημα

 

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής

Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ