64761/5.8.2021
Τροποποίηση της παρ. 10 της Ενότητας Β’ του Μέρους 5.1. της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Άλιμος, 05.08.2021
Α.Π.: 64761

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «-Τροποποίηση της παρ. 10 της Ενότητας Β’ του Μέρους 5.1. της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35278/2.6.2021 (2446/Β’) ΚΥΑ.

3. Την υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών περιόδου 2021-2022 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της παρ. 10 της Ενότητας Β’ του Μέρους 5.1. της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

“Αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα, υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο:

– για τις περιπτώσεις που προβλέπεται και έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή: τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.

– για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ή δεν έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή: το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε”.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ