64488/3-11-2021
Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων

Αθήνα, 03/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 64488

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ KΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ KOIΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 56170/1-10-2021 εγκύκλιος διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε.

Η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 3.2.3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ προστίθεται εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για το έτος 2021 αιτήματα διοικητικών πράξεων δύναται να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ προστίθεται εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για το έτος 2021 ορίζεται η Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ