63877/31-08-2021
Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID – 19

Αθήνα 31-8-2021
Αρ. Πρωτ. 63877

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ

Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας : 104 32
Email : family@yeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID – 19.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’130) και για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την 16 Αυγούστου 2021, κάθε ωφελούμενος που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού. Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ. ΔΙα/Γ. Π.οικ. 50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β’) ΚΥΑ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των φορέων που λειτουργούν εντός της χωρικής σας αρμοδιότητας για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ