63532 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 41403/Β’1563/ 28.09.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2795).

(ΦΕΚ Β 2404/16.5.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4370/2016 (Α’37),

β) της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, όπως αναριθμήθηκε με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 103), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α’ 180),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 145α του ν. 4261/2014 (Α’ 107), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 120 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), δ) της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4370/2016 (Α’ 37),

ε) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι η παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ορίζει ότι οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4738/2020 διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.

3. Το γεγονός ότι για εκκαθαρίσεις που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, οι δικαιούχοι των απαιτήσεων της περ. γ του άρθρου 154 (όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4055/2012, Α’51) του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

4. Την υπό στοιχεία 41403/Β’1563/28.09.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 2795), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1303), την υπό στοιχεία 57312 ΕΞ 2019/ 28.5.2019 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Β’ 1984) και την υπό στοιχεία 146996 ΕΞ 2020/23.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5698).

5. Το γεγονός ότι, βάσει του ύψους των καταβληθεισών έως τώρα αποζημιώσεων και του αριθμού των δικαιούχων, προκύπτει η ανάγκη καταβολής, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης με τους πρώην εργαζομένους στις συνεταιριστικές τράπεζες, του υπολοίπου της νόμιμης αποζημίωσης για τους πρώην εργαζόμενους στα πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, ανάλογα με τις χρηματορροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του διατακτικού της υπό στοιχεία 41403/Β’1563/28.09.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2795), ως ακολούθως:

«Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4370/2016 (Α’37), η προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων της περ. γ του άρθρου 154 (όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4055/2012, Α’51) του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153) υπόκειται σε ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται στο 100% επί της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 41403/Β’1563/28.09.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2795).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ