63270/11.10.2021
Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/ 2014 που αφορά σε μειωμένα ποσοστά παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, για τις προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις» (Α’ 248).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

4. Ttq διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4172/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις» (Α’ 144).

5. Tov Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

14. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.62335/8-10-2021 εισήγηση του Υπουργείου Υγείας απόφαση της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, δεδομένου ότι με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ποσοστά παρακράτησης προκαταβολών για τους δικαιούχους, δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.

16. Το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 165/28.7.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’3449), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, όπως ισχύει, υπόκεινται σε ποσοστό παρακράτησης 10% συνολικά για δικαιούχους με ρυθμισμένες οφειλές ή με δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και σε ποσοστό 30% συνολικά για δικαιούχους, των οποίων οι οφειλές δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/ 2021(Α’ 6).

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ