62566 ΕΞ 2024
Λειτουργία Μητρώου Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας.

 

(ΦΕΚ Β 2602/1.5.2024)

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 22 και των άρθρων 15 και 16,

β. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε. των άρθρων 13, 18 και 19 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

στ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η. του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ι. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ια. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)» (Α’ 139),

ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

3. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου λειτουργίας και χρήσης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» του ν. 5092/2024 (Α’ 33) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

6. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά (Β’4441).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 58994/23.4.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την οποία με την έκδοση της παρούσας προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΦ 1024-209-0000000), από τη σχεδίαση, ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και χρηματοδότηση των αναγκαίων δράσεων για τη λειτουργία του «Μητρώου Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», το ύψος της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα.

8. Την υπ’ αρ. Ορθή Επανάληψη 29/04/2024 ΥψηΔ 14584/23.4.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία με την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΨΗ.Δ., ΕΦ 1053/204/0000000, ΑΛΕ 2420989001, και κατά συνέπεια του Μ.Π.Δ.Σ., αναλύεται ως εξής:

α) Κόστος δημιουργίας εφαρμογής «MyCoast» προς πολίτες και αρμόδια στελέχη των Κτηματικών Υπηρεσιών, ύψους 74.400 ευρώ,

β) Κόστος εκπόνησης μελέτης εκτίμησης αντικτύπου GDPR (DPIA) για το πληροφοριακό σύστημα, που δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 37.200 ευρώ, και γ) Κόστος συντήρησης και παραμετροποίησης της εφαρμογής, που δεν αναμένεται να ξεπεράσει ετησίως το ποσό των 74.400 ευρώ.

Η δημιουργία των δύο (2) Μητρώων και η σχεδίαση και ανάπτυξη τυχόν συμπληρωματικών εφαρμογών δεν θα προκαλέσουν δαπάνη καθώς θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα.

Τέλος, οι απαραίτητες παρεχόμενες από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. διαλειτουργικότητες με τρίτα συστήματα (άρθρο 5), καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 5, άρθρο 6) δεν προκαλούν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις, αποφασίζουμε:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στους χρήστες, στις λειτουργίες της πλατφόρμας, στις αναγκαίες διαλειτουργικότητες με to πληροφοριακό σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων των Κτηματικών Υπηρεσιών, καθώς και με τρίτα συστήματα, στην έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και χρήση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» του ν. 5092/2024 (Α’ 33) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας»

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» ή «Συστήματος».

2. Σκοπός του συστήματος και των υποσυστημάτων αυτού είναι η υποστήριξη των πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση της απλής χρήσης των αιγιαλών και παραλιών, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης και η διευκόλυνση των πολιτών να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σχετικών με τις παραχωρήσεις. Στον σκοπό αυτό εντάσσεται και η δυνατότητα εντοπισμού του τμήματος του αιγιαλού ή της παραλίας που καταλαμβάνεται αυθαίρετα σε σχέση με το τμήμα που παραχωρείται για απλή χρήση, προκειμένου να διαπιστώνονται αποκλίσεις και να ενημερώνονται δημόσιοι φορείς, είτε αυτόματα, είτε μέσω υποβολής καταγγελίας από πολίτες.

3. Το Σύστημα «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

α) Το «Μητρώο παρακολούθησης παραχωρήσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας»,

β) το «Μητρώο ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» και

γ) την εφαρμογή «MyCoast».

4. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί την αρμόδια αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων του Συστήματος.

5. Το Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Άρθρο 2

Μητρώο παρακολούθησης παραχωρήσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Το Μητρώο παρακολούθησης παραχωρήσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (Μητρώο) υποστηρίζει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης.

2. Στο Μητρώο τηρούνται τα περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών και παραλιών, τις καταγγελίες και αυτοψίες, καθώς και φωτογραφικό γεωχωρικά προσδιορισμένο υλικό που αξιοποιείται για τη διενέργεια ελέγχων. Τα δεδομένα του πρώτου εδαφίου τηρούνται στα εξής διακριτά θεματικά επίπεδα:

α) Τις συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

β) τις αυτοψίες των Υπηρεσιών σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης,

γ) τις καταγγελίες των πολιτών σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης.

3. Στο θεματικό επίπεδο της περ. α) της παρ. 2, οι παραχωρήσεις εμφανίζονται πάνω σε χάρτη ως σημεία σε μικρή κλίμακα και ως πολύγωνα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, επιλέγοντας το σημείο ή το πολύγωνο της παραχώρησης, έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιγραφικές και χωρικές πληροφορίες κάθε παραχώρησης, όπως αυτές θα καταχωριστούν στο αντίστοιχο Μητρώο του Ο.Π.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

α) Ο κωδικός της παραχώρησης,

β) ο δήμος – τοποθεσία,

γ) η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης,

δ) η διάρκεια της παραχώρησης σε έτη,

ε) ο σκοπός και η χρήση της παραχώρησης, στ) το εμβαδόν επιφάνειας της παραχώρησης, ζ) το συνολικό μίσθωμα,

η) το ετήσιο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) παραχωρούμενης έκτασης,

θ) η επωνυμία μισθωτή και ο Α.Φ.Μ.,

ι) ο αριθμός ανάρτησης μισθωτηρίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ),

ια) ο φορέας της παραχώρησης (Κτηματική Υπηρεσία, δήμος, ΕΤ.Α.Δ.),

ιβ) η διαδικασία παραχώρησης (Απευθείας παραχώρηση, ηλεκτρονική Δημοπρασία),

ιγ) το πολύγωνο παραχώρησης.

Αν η παραχώρηση έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιλαμβάνονται επίσης:

α) Ο κωδικός της δημοπρασίας,

β) η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης,

γ) η διακήρυξη της δημοπρασίας,

δ) το τίμημα,

ε) το πλήθος συμμετοχών,

στ) το πλήθος των προσφορών.

4. Στο θεματικό επίπεδο της περ. β) της παρ. 2 καταχωρούνται οι αυτοψίες των υπηρεσιών και εμφανίζονται σε χάρτη με τα εξής δεδομένα: α) Τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία αυτοψίας, β) τον δήμο και την τοποθεσία,

γ) τα πρόσωπα που διενήργησαν την αυτοψία,

δ) το αποτέλεσμα της αυτοψίας,

ε) την έκθεση αυτοψίας,

στ) το συνοδευτικό υλικό,

ζ) το πολύγωνο αυτοψίας.

5. Στο θεματικό επίπεδο της περ. γ) της παρ. 2, καταχωρούνται οι καταγγελίες των πολιτών και εμφανίζονται σε χάρτη με τα εξής δεδομένα:

α) Τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταγγελίας,

β) τον λόγο καταγγελίας,

γ) σύντομη περιγραφή προβλήματος και στοιχεία επικοινωνίας με τον πολίτη,

δ) τον τύπο της καταγγελίας (ανώνυμη/επώνυμη),

ε) τον Α.Φ.Μ. του καταγγέλλοντος (μόνο σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας),

στ) τον κωδικό παραχώρησης που αφορά η καταγγελία (αν υπάρχει παραχώρηση),

ζ) το σημείο καταγγελίας (κέντρο του πολυγώνου παραχώρησης ή σημείο καταγγελίας αν δεν υπάρχει παραχώρηση),

η) την απόσταση του στίγματος του GPS του κινητού από το σημείο της καταγγελίας,

θ) την κατάσταση της καταγγελίας.

6. Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου με χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. ή με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet), όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την τήρηση των περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων σχετικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών και παραλιών, τις καταγγελίες και αυτοψίες, καθώς και για το φωτογραφικό γεωχωρικά προσδιορισμένο υλικό που αξιοποιείται για τη διενέργεια ελέγχων.

7. Τα θεματικά επίπεδα της παρ. 3 συνδέονται και διαλειτουργούν με το Μητρώο ελέγχων του Ο.Π.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.).

Άρθρο 3

Εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές «MyCoast» και υποβολή καταγγελιών

1. Το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας και μπορεί να υποβάλλει καταγγελία εάν παρατηρεί αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση απλής χρήσης του άρθρου 8 του ν. 5092/2024.

2. Η πρόσβαση στο διάγραμμα της παραχώρησης και η υποβολή καταγγελίας γίνεται με αξιοποίηση της εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές «MyCoast», για τη χρήση της οποίας απαιτείται η προηγούμενη σύνδεση στο διαδίκτυο. Το λογισμικό είναι δωρεάν διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές των ενδιαφερομένων.

3. Ο ενδιαφερόμενος εντοπίζει την περιοχή ενδιαφέροντος εστιάζοντας σε αυτήν με πλοήγηση στον χάρτη της εφαρμογής είτε ενεργοποιώντας το GPS είτε σαρώνοντας το QR Code της συγκεκριμένης παραχώρησης. Εάν υπάρχει ενεργή παραχώρηση στην περιοχή ενδιαφέροντος, αυτή επισημαίνεται με χαρακτηριστικά σημεία πάνω στο χάρτη της εφαρμογής. Με την επιλογή της συγκεκριμένης παραχώρησης εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής τα στοιχεία αυτής, ήτοι:

α) Ο κωδικός παραχώρησης,

β) ο δήμος και η τοποθεσία,

γ) η έναρξη και η λήξη παραχώρησης,

δ) ο σκοπός και η χρήση παραχώρησης,

ε) το εμβαδόν παραχώρησης,

στ) ο αριθμός ανάρτησης του παραχωρητηρίου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ),

ζ) το πολύγωνο της παραχώρησης.

4. Εάν ο χρήστης διαπιστώνει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης ή παραβίαση των γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση απλής χρήσης του άρθρου 8 του ν. 5092/2024, δύναται να υποβάλλει καταγγελία μέσω της εφαρμογής επιλέγοντας τη συγκεκριμένη παραχώρηση ή το συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση. Ο χρήστης προσδιορίζει τον λόγο της καταγγελίας, μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και επιλέγει εάν η καταγγελία θα υποβληθεί ανώνυμα ή επώνυμα. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η σύνδεσή του με χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, αν το κρίνουν απαραίτητο, να επικοινωνούν μαζί του. Μετά την επιτυχή υποβολή της καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της.

5. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί μόνο στο ιστορικό των καταγγελιών που έχει υποβάλει επώνυμα και στα στοιχεία αυτών, ήτοι:

α) Τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταγγελίας,

β) τον λόγο καταγγελίας,

γ) τη συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του,

δ) τον δήμο και την τοποθεσία,

ε) τον κωδικό παραχώρησης που αφορά η καταγγελία ή την τοποθεσία του σημείου καταγγελίας, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση,

στ) την κατάσταση της καταγγελίας.

6. Η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

α) Μία μόνον καταγγελία ανά τύπο καταγγελίας μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση,

β) η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης («Καταγγελία επιτόπου»).

7. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή καταγγελίας μέσω της εν λόγω εφαρμογής, καταγγελίες της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας γίνονται με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, η οποία υποχρεούται να την διαβιβάσει αυθημερόν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

8. Όλες οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί εμφανίζονται στο υποσύστημα «Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2. Οι καταγγελίες θα καταχωριστούν στο Μητρώο ελέγχου του Ο.Π.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Οι Κτηματικές Υπηρεσίες δύνανται να εξετάζουν τις καταγγελίες αφού τις κατηγοριοποιήσουν ενδεικτικώς αναλόγως: α) του πλήθους τους ανά θέση, β) της βαρύτητας της φερόμενης παραβίασης των όρων της παραχώρησης, γ) του ορισμένου ή αόριστου περιεχομένου τους ή του επώνυμου ή ανώνυμου χαρακτήρα τους.

9. Οι συναρμόδιοι φορείς επί του αιγιαλού και της παραλίας της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5092/2024, οι οποίοι έχουν ορισθεί ως αποδέκτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των καταγγελιών και των στοιχείων του παρόντος.

Άρθρο 4

Μητρώο ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Το υποσύστημα «Μητρώο ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» υποστηρίζει τη διενέργεια των πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση της απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 5092/2024.

2. Στο υποσύστημα «Μητρώο ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» εισέρχονται φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών με χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αντίστοιχα, για τους σκοπούς της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, μέσω πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Άρθρο 5

Διαλειτουργικότητες με τρίτα συστήματα

1. Για την είσοδο του ενδιαφερομένου και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών, το Σύστημα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ ^Auth2.0) και αυθεντικοποίησης με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

2. Το Σύστημα διαλειτουργεί με τα υποσυστήματα Διαχειριστικών Πράξεων και Μέτρων Προστασίας Αιγιαλού του ΟΠΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.).

3. Το Σύστημα διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

4. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες του Συστήματος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.

Άρθρο 6

Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης ορίζεται ως φορέας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5092/2024.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάζει, αναπτύσσει, βελτιώνει, συντηρεί και χρηματοδοτεί όλες τις αναγκαίες δράσεις που αφορούν στο λογισμικό και τις απαραίτητες υποδομές για την παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, παρέχοντας υπηρεσίες Software as a Service (SaaS) στην αρχή διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων του συστήματος.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πληροφοριακό σύστημα δύναται να τίθεται εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών ανά έτος, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, ρύθμισης λεπτομερέστερων τεχνικών θεμάτων ή προσαρμογής του σε τυχόν μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, έπειτα από αίτημα του φορέα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ή της αρχής διαχείρισης και ελέγχου των πληροφοριακών στοιχείων.

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες του ως άνω πληροφοριακού συστήματος παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.

5. Το πληροφοριακό σύστημα και όλο το απαραίτητο για την αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικό, εγκαθίσταται και λειτουργεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) της Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Άρθρο 7

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο σύστημα. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των δι-ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 8

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. 7 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, καθώς και την επεξεργασία αυτών υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 6 της παρούσας και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθώς και των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 9

Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1, εκκινεί από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για το έτος 2024, οι ενδιαφερόμενοι εστιάζουν στην περιοχή ενδιαφέροντος μόνο με χρήση του GPS της συσκευής τους, προκειμένου να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με την παραχώρηση.

2. Η σύνδεση των περιγραφόμενων στα άρθρα 2, 3, και 4 Μητρώων με τα αντίστοιχα υποσυστήματα του Ο.Π.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.), καθώς και η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) θα υλοποιηθούν το έτος 2025.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ