62430/2.8.2021
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022

Άλιμος, 02-08-2021
Α.Π.:62430

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35278/02.06.2021 (2446/Β’) ΚΥΑ.

3. Την υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών περιόδου 2021-2022 με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».

Αποφασίζουμε

1. Την προσθήκη στην περ. β’ της παρ. 4 του Μέρους 8.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης μετά το δεύτερο εδάφιο των εξής εδαφίων:

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του e ΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

• Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

2. Την προσθήκη στην περ. β’ της παρ. 4 του Μέρους 8.2 της Δημόσιας Πρόσκλησης μετά το δεύτερο εδάφιο των εξής εδαφίων:

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του e ΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗΣ