6216/7.4.2023
Λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.).

(ΦΕΚ Β’ 2300/07.04.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 25 του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α’248).

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1).

3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Α’.

4. Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47.

7. Της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Tου άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019.

10. Tου Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Tου Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Tου Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

16. Tου Π.Δ.133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

17. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

Β.
18. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

21. Την υπ’ αρ. 58591/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

22. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).

23. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

24. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Δημόσιας Βάσης Δεδομένων Ο.Κοι.Π.» και του «Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π». (εφεξής πληροφοριακό σύστημα), του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του ν. 4873/2021 (Α’ 248), με σκοπό την καταχώριση, την εγγραφή, την ανανέωση, την κρατική χρηματοδότηση και την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων στις Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και στους κοινωφελείς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4873/2021.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή στις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (εφεξής Ο.Κοι.Π.) και στους κοινωφελείς φορείς, που εμπίπτουν στους ορισμούς των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα

1. Το πληροφοριακό σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ). Χρήστες τoυ πληροφοριακού συστήματος είναι οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς, που επιθυμούν να καταχωριστούν ή να εγγραφούν σε αυτό, καθώς και οι πολίτες, αναφορικά με τις ελεύθερα προσβάσιμες πληροφορίες του.

2. Οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 4
Διαδικασία αρχικής καταχώρισης στη δημόσια βάση δεδομένων Ο.Κοι.Π. – Μεταβολή καταχώρισης

1. Οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 που επιθυμούν να καταχωριστούν στη δημόσια βάση δεδομένων Ο.Κοι.Π. υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.)

2. Για την καταχώριση στη δημόσια βάση δεδομένων ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ο.Κοι.Π. ή το εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο πρόσωπο συνδέεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 και στη συνέχεια με τη λειτουργικότητα «νέα καταχώριση» και κατόπιν συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων μεταφορτώνει, τα μη αντλούμενα από το πληροφοριακό σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας, απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του ν. 4873/2021. Για την περ. αδ της παρ. 1 του άρθρου 6, οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς μεταφορτώνουν στο σύστημα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης. Ως τέτοιες, νοείται οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο περιέχει οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της Ο.Κοι.Π., όπως εγκεκριμένος απολογισμός, βιβλία εσόδων εξόδων, εγκεκριμένα ισοζύγια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εμπεριέχουσα οικονομικά στοιχεία για τη δραστηριότητά της.

3. Οι καταχωρισμένες ως άνω Ο.Κοι.Π και κοινωφελείς φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ίδιου διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικώς καταχωρισμένων στοιχείων τους.

4. Οι καταχωρισμένοι, στη δημόσια βάση δεδομένων, Ο.Κοι.Π. και κοινωφελείς φορείς μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., οποτεδήποτε, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4873/2021.

Άρθρο 5
Διαδικασία αρχικής εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. – Μεταβολές και ανανέωση εγγραφής

1. Οι Ο.Κοι.Π και οι κοινωφελείς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, εκτός των κοινωφελών ιδρυμάτων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), που επιθυμούν να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π και Κοινωφελών Φορέων της Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο πρόσωπο της Ο.Κοι.Π. και του κοινωφελούς φορέα συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 3. Στη συνέχεια, με τη λειτουργικότητα «νέα εγγραφή» και κατόπιν συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων, μεταφορτώνει τα μη αντλούμενα από το πληροφοριακό σύστημα, μέσω διαλειτουργικότητας, απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του ν. 4873/2021, συμπεριλαμβανομένης υπεύθυνης δήλωσης για την πλήρωση από μέρους των Ο.Κοι.Π., των προϋποθέσεων εγγραφής της παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, και με την επιφύλαξη του άρθρου 16 αυτού σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τον έλεγχο αυτών. Οι κοινωφελείς φορείς της περ. β του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 δεν έχουν την παραπάνω υποχρέωση, αναφορικά με την μεταφόρτωση της υπεύθυνης δήλωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4873/2021.

3. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αρχικής εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. πραγματοποιείται από 1-30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά στην εγγραφή τους για το επόμενο έτος.

4. Τα όργανα διοίκησης της εγγεγραμμένης Ο.Κοι.Π. και των κοινωφελών φορέων υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων για κάθε μεταβολή των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποπερ. αα έως αθ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4873/2021, καθώς και για κάθε αμετάκλητη καταδίκη μέλους των οργάνων διοίκησής της για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, δωροδοκίας, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πλημμελήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ, του νόμου περί όπλων, του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πλημμέλημα του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση για τις ανωτέρω μεταβολές και τις τυχόν καταδίκες μελών του οργάνου διοίκησης εντός έξι (6) μηνών από τη μεταβολή ή την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4873/2021.

5. Η ανανέωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο, πραγματοποιείται ετησίως. Για την εγγραφή απαιτείται εκ νέου υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4873/2021, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί από τις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. και τους κοινωφελείς φορείς. Δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης επανεγγραφής αποστέλλεται από το πληροφοριακό σύστημα προς τις Ο.Κοι.Π. και τους κοινωφελούς φορείς σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης.

6. Σε περίπτωση που μια Ο.Κοι.Π. ή ένας κοινωφελής φορέας δεν πραγματοποίησε ανανέωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. και επιθυμεί να επανέλθει στο πληροφοριακό σύστημα, απαιτείται αίτηση αρχικής εγγραφής, στην προβλεπόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 1 έως 3, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 4873/2021.

7. Όσον αφορά στην προϋπόθεση εγγραφής της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4873/2021 ως λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης και αφορούν στη λειτουργία της Ο.Κοι.Π. και οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν μισθώματα, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δαπάνες θέρμανσης, δαπάνες κίνησης, λήψη υπηρεσιών από τρίτους παρόχους, ασφάλιστρα, αναλώσιμα υλικά. Η μη υπέρβαση του αναφερόμενου στην περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4873/2021 ποσοστού, βεβαιώνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας της περ. αζ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4873/2021.

8. Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών φορέων και εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4873/2021, απαιτείται σχετικό αίτημα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.. Κάθε αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί τη σχετική απαλλαγή κατόπιν ελέγχου της εγγραφής της Ο.Κοι.Π. ή του κοινωφελούς φορέα στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα.

9. Οι Ο.Κοι.Π. και οι κοινωφελείς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. καταχωρίζονται αυτομάτως και στη δημόσια βάση δεδομένων.

Άρθρο 6
Ορισμός δικαιολογητικού δαπάνης

1. Η βεβαίωση καταχώρισης και εγγραφής των Ο.Κοι.Π. και των κοινωφελών φορέων στη δημόσια βάση δεδομένων και στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., αντίστοιχα, αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4873/2021, προϋπόθεση για την κρατική χρηματοδότησή τους και ορίζεται ως δικαιολογητικό δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που χρηματοδοτούν τις εγγεγραμμένες/ καταχωρισμένες Ο.Κοι.Π. και τους κοινωφελείς φορείς, ενημερώνουν το ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. και τη δημόσια βάση για τις αποφάσεις εκταμίευσης που λαμβάνουν, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός του πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 7
Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, το πληροφοριακό σύστημα αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως:
α) Από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ,
β) από τη διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων του e-παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.,
δ) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) από το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών
στ) από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) από τα ειδικά μητρώα κοινωφελών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που τηρούν ήδη φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

3. Η δημόσια βάση δεδομένων και το ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. διασυνδέονται μεταξύ τους και διαθέτουν τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητάς τους, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 8
Άντληση δικαιολογητικών μέσω διαλειτουργικότητας

Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την άντληση των πληροφοριών που ορίζονται στα δικαιολογητικά των άρθρων 6 και 8 του ν. 4873/2021. Όπου δεν είναι εφικτή η άντληση πληροφορίας, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα από τον χρήστη.

Άρθρο 9
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 (Α’ 96), η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π και Κοινωφελών Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Κατά τη σύσταση και λειτουργία της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π. διασφαλίζεται πάντοτε η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ]) και του ν. 4624/2019. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (g-cloud), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι υποχρεώσεις τόσο της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου όσο και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προσδιορίζονται στη συμφωνία/σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

3. Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 2 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων των άρθρων 3 και 4.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, προσδιορίζονται στο άρθρο 7 και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 82 επ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133), του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 και της παρούσας.

5. Τα κατά τα ανωτέρω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ και την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4624/2019.

Άρθρο 10
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και κοινωφελών φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγραφών και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Οι χρήστες τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων και εγγράφων που μεταμορφώνουν στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο μέτρο που διασφαλίζει την προστασία από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά ή την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων.

Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι Ο.Κοι.Π και οι κοινωφελείς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, που επιθυμούν να καταχωριστούν στη δημόσια βάση δεδομένων Ο.Κοι.Π. ή στο ειδικό μητρώο Ο.Κ.Οι.Π., υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π και Κοινωφελών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τη δημόσια βάση δεδομένων και τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για το ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ