620241/21-12-2021
Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Την υπ’ αρ. 114021/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 1075).

2. Την υπ’ αρ. 294561/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2739).

3. Το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

6. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικώνοργάνωνστο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 11).

7. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δη-μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/ 1974, Α’ 90).

9. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α’ 148).

10. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

11. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), μετά και την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

12. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143).

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυ-γενάκη» (Β’3099).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Το υπ’ αρ. 111876/18.3.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο απεστάλη η παρούσα στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να εκφράσει έγγραφη γνώμη.

13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

14. Την υπ’ αρ. 216151/13.5.2021 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων, κέρδη από την φορολόγηση του στοιχήματος).

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 1021- 203, αποφασίζουμε:

Την συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 1075), ως ακολούθως:

Στο άρθρο 1 «Αντικείμενο – Σκοπός» στην παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

«Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. καταθέτουν αντίγραφο του απολογισμού τους στην Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.»

Στο άρθρο 1 «Αντικείμενο – Σκοπός», οι παράγραφοι 3 και 4 συνενώνονται, τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευ-ση των διατάξεων του αρ. 79 του ν. 4764/2020, δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ. 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες.

2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. καταθέτουν αντίγραφο του απολογισμού τους στην Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.

3. Από το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες, από τον νέο τρόπο φορολογίας των τυχερών παιγνίων, με τον τρόπο και τα κριτήρια που κατωτέρω καθορίζονται, ποσοστό ύψους τουλάχιστον 50% θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των φυτωρίων τους (προπονητές ακαδημιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έξοδα αγώνων, μετακινήσεις, αθλητικό υλικό και άλλες δαπάνες ακαδημιών και φυτωρίων), για την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος κατάρτισης απολογισμού και ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταθέτει, αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του ποσού από την αθλητική ομάδα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά.»

4. Ειδικά αναφορικά με την προκαταβολή που θα γίνει, για το τρέχον έτος, ορίζεται ρητά ότι εξαιρείται από τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και θεωρείται ως ενίσχυση των αθλητικών ομάδων που επλήγησαν από την πανδημία.

Στο άρθρο 2 «Ορισμοί», η παράγραφος 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η επαγγελματική αθλητική ομάδα (Α.Α.Ε.) και το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γ.Γ.Α. και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, καθώς και οι Εθνικές Ομάδες».

Στο άρθρο 2 «Ορισμοί», η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999. Ο έλεγχος των δικαιολο-γητικών που αναρτούν οι αθλητικές ομάδες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται από τον Φορέα της παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999».

Στο άρθρο 2 «Ορισμοί», στην παράγραφο 3, διαγράφεται η λέξη «αίτηση» και η λέξη καταχώρηση αντικαθίσταται με την λέξη «εγγραφή».

Στο άρθρο 3 «Τρόπος κατανομής του ποσού από την φορολογία των κερδών» προστίθεται παράγραφος και διαμορφώνεται ως εξής:

«Το ποσό που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α. ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί της εκτιμώμενης αύξησης του ποσού από τη φορολογία των τυχερών παι-χνιδιών του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1150489001 «Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια», για τα έτη 2021 και 2022 σε σχέση με το έτος 2020.

Για την καταβολή προκαταβολών η εκτίμηση της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των 104.00.00,00€ και για τα δύο έτη».

Στο άρθρο 4 «Δικαιούχοι χρηματοδότησης – Προϋποθέσεις», η παρ. 5, διορθώνεται ως εξής:

«Για να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες που είναι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ισόποσα της χρηματοδότησης έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας). Η προϋπόθεση αυτή ελέγχεται κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης. Τα χρήματα που λαμβάνουν σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από τις ανωτέρω πηγές, είναι μικρότερο από το ποσό της παρούσας χρηματοδότησης που δικαιούνται και εισέπραξαν, θα εισπράττουν από την χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή.».

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Το ποσό που θα λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, θα κατανέμεται ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό κατά ποσοστό 50% εις έκαστο.

2) Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού γίνεται ως εξής:

i. Α’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου -Super League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 50% και έως του ποσού των 22.000.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχου-σες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Α2 Επαγγελματική Κατηγορία – Super League 2 ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 17% και έως του ποσού των 8.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμε-ται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ – Basket League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 15% και έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iv. Α1 Ανδρών Βόλεϋ – Volley League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 8% και έως του ποσού των 4.000.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με την συμμετοχή των δικαιούχων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, θα κατανέμεται ποσοστό 10% και έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες και τα κριτήρια κατανομής, θα καθορισθούν με νέα κοινή υπουργική απόφαση.

3) Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του ανα-λογούντος ποσού γίνεται ως εξής:

i. Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

ii. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

iii. Α1 Βόλεϋ Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

iv. Α1 Πόλο Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3,5% και έως του ποσού των 1.700.000 ευρώ.

v. Α1 Πόλο Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

vi. Α1 Χάντμπολ Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3,5% και έως του ποσού των 1.700.000 ευρώ.

vii. Α1 Χάντμπολ Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

viii.. Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 1,5% και έως του ποσού των 700.000 ευρώ.

ix. Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 2,5% και έως του ποσού του 1.250.000 ευρώ.

Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (πχ. Εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

x. Λοιπά ερασιτεχνικά σωματεία, ποσοστό 35% και έως του ποσού των 17.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέ-μεται αναλογικά στα ερασιτεχνικά σωματεία, ως εξής:

1. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο που είναι δικαιούχος, λαμβάνο-νται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

– Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ). [50 μονάδες για κάθε άθλημα]

– Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή]

– Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή [1 μονάδα για κάθε αθλητή]

– Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) 0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

2. Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προ-κύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.

3. Ειδικά ως προς την προκαταβολή που θα καταβληθεί στα ερασιτεχνικά σωματεία με βάση την παρ. 8 του παρόντος, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, θα λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).

x. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με την συμμετοχή των δικαιούχων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, θα κατανέμεται ποσοστό 9% και έως του ποσού των 4.500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:

1. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

Α. 1η κατηγορία αυτές στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.).

Β. 2η κατηγορία αποτελούν τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κ.λπ.)

Γ. 3η κατηγορία αποτελούν λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

2. Με την συμμετοχή της, κάθε αθλητική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:

Α. στην ως άνω 1η κατηγορία: 10 μονάδες

Β. στην ως άνω 2η κατηγορία: 08 μονάδες

Γ. στην ως άνω 3η κατηγορία: 06 μονάδες

Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και έναν εκπρόσωπο κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία.

3. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει κάθε αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει ακόμα μία (01) μονάδα.

4. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογίζεται το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προ-κύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται.

5. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα καταβάλλεται ποσό «έναντι» σε κάθε αθλητική ομάδα, ανάλογα με την διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει αγωνιστεί, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού. Τον Ιούλιο θα γίνεται η εκκαθάριση, με βάση το ποσό που έχει εισπραχθεί από την φορολογία των τυχερών παιγνίων.

4) Εθνικές Ομάδες: Αναφορικά με τις Εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, θα κατα-νέμεται ποσοστό 30% και έως του ποσού των 15.000.000 ευρώ, ως εξής:

1. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

– Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]

– Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

2. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 75% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπια-κές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 10% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού

3. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαί-ρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

5) Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 στοιχεία i έως viii. της παρούσας, θα καταβάλλεται στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην διοργα-νώτρια αρχή.

6) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19 προκαταβάλλεται σε όλες τις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. ποσό, ως εξής: (α) στις Π.Α.Ε. της Α’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου – Super League 1 ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, προκαταβάλλεται ποσό 1.571.428,57 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό 22.000.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία, στις Π.Α.Ε. της Super League 2 προκαταβάλλεται ποσό 250.000 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό 3.000.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία, στις Π.Α.Ε. της Football League προκαταβάλλεται ποσό 77.500 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό 1.550.000 ευρώ). Σε όλες τις Κ.Α.Ε. προκαταβάλλεται ποσό 250.000€ εις εκάστη (συνολικό ποσό 3.250.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών και στα Τ.Α.Π. της Α1 Ανδρών Βόλεϊ – Volley League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται προκαταβάλλεται ποσό 150.000 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό 1.200.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται την 29 Μαρτίου 2021 κατανέμονται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. Οι Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. που έχουν ήδη λάβει προκαταβολή, δεν λαμβάνουν εκ νέου με βάση την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

7) Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. έλαβε προκαταβολή σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου και μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία, δεν υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού που εισέπραξε. Τούτο όμως, συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές που αντιστοιχούν στην νέα κατηγορία που αγωνίζεται.

8) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19 προκαταβάλλεται σε όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία ποσό 31.000.000 ευρώ, αναλογικά, έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στα ερασιτεχνικά σωματεία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την 15η Δεκεμβρίου 2021. Από το προαναφερόμενο ποσό της προκαταβολής, θα προκαταβληθεί ποσό 77.500 ευρώ σε καθεμία νεοσύστατη Π.Α.Ε., οι οποίες από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της περιόδου 2020-2021 της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Ανδρών προβιβάστηκαν και θα συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και δεν έχουν λάβει άλλη προκαταβολή από την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός

Οικονομικών
Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ