6197 ΕΞ 16-02-2024
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 6197 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1231/21-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
3. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
4. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
5. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
6. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
7. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
8. της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551),
9. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
10. του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
11. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1221/13-12-2012 υπουργικής απόφασης «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)» (Β’ 3513),
12. των άρθρων 148-154 του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44),
13. της υπ’ αρ. 60967 ΕΞ 17-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 2425) και ιδίως του άρθρου 5 «Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής»,
14. του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις» (Α’ 181),
15. της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων,
16. της υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β’ 2385),
17. της υπό στοιχεία 172388 ΕΞ 2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν. 4972/2022 (Α’ 181),
18. της υπό στοιχεία 78366 ΕΞ 19-5-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
19. της υπό στοιχεία 13005 ΕΞ 2022/1-2-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 98979 ΕΞ 10.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)”» (Β’ 438),
20. της υπό στοιχεία 31781 ΕΞ 9.3.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων”(Β’2338)» (Β’1202).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπ’ αρ. 63446/31.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 31781 ΕΞ 9.3.2022 (Β’ 1202) όμοια απόφαση.

Δ. Την υπό στοιχεία 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Επικρατείας «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 13005 ΕΞ 2022/01-02-2022 (Β’438) όμοια απόφαση.

Ε. Την υπό στοιχεία 42465 ΕΞ 30-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΗ-4Ω1) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γ.Δ. Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και συγκεκριμένα το σημείο Γ.3.i).

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 16053/2-12-2023 του Δήμου Κατερίνης, υπ’ αρ. 19611/11-5-2023 της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, υπ’ αρ. 21101/ 26-9-2023 του Πολεμικού Μουσείου και υπ’ αρ. 21136/ 27-9-2023 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων».

Η. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 40713/29-11-2023 του Δήμου Κατερίνης, υπ’ αρ. 2/16-1-2024 της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, υπό στοιχεία Φ.800/75/2474/Σ.790/14-12-2023 του Πολεμικού Μουσείου και υπ’ αρ. 19647/8-11-2023 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων».

Θ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» με τις μεθόδους «Λήψη στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα» (getInvoiceInfo) και «Αποστολή αποτελέσματος επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα» (sendInvoiceResponse), στα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα:

1. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό:
α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML),
β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 και ιδίως τα άρθρα 148, 153 και την παρ. 2 του άρθρου 154 (Α’ 44) και την υπ’ αρ. 60967 ΕΞ 17-06-2020 (Β’ 2425) υπουργική απόφαση, άρθρο 5.

2. «Ηλεκτρονικά Τιμολόγια ΕΥΔΑΠ» της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, με σκοπό:
α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα ΕΥΔΑΠ και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML),
β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 13005 ΕΞ 2022/1-2-2022 (Β’ 438) και υπό στοιχεία 31781 ΕΞ 9.3.2022 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. «Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης» του Πολεμικού Μουσείου, με σκοπό:
α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML),
β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019, κωδικοποιημένο με τον ν. 4972/2022 (Α’ 181).

4. «Λογιστική Εμπορική Παρακολούθηση» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό τη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016. Θα γίνεται τόσο η αναζήτηση, όσο και η παραλαβή, αποδοχή και ενταλματοποίηση των ΗΤ και θα ενημερώνεται ο προμηθευτής.
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 (Β’ 2385) κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία 78366 ΕΞ 19-5-2023 εγκύκλιο του του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ