617/04-03-2024
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων»

Αριθμ. 617/2024

(ΦΕΚ Β’ 1535/08-03-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107,
δ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) των παρ. 7α και 8 του άρθρου 140, του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),
στ) του άρθρου 167 και της παρ. 7Γ του άρθρου 85, του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),
η) της υπ’ αρ. 513/10-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4438),
θ) της υπό στοιχεία 66913 οικ. Φ.708.1 ΕΞ/31-12-2023 απόφασης του Αρχηγού «Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών (ΣΔΑΚ) για παραβάσεις οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων στις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος»,
ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 05-09-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή”» (Β’ 4693).

7. Την υπ’ αρ. 616/04.03.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Τήρηση θυρίδων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov. grΕΨΠ)».

8. Την ανάγκη απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών υποβολής αναφορών ή καταγγελιών του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ).

9. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αναφοράς ή καταγγελίας (εφεξής αίτησης) σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων μέσω της εφαρμογής των θυρίδων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αναφοράς ή καταγγελίας για θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων («εφαρμογή»), αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος.

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την αναφορά ή καταγγελία σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων. β) Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που παραλαμβάνουν στις Θυρίδες του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή

Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί μέσω της εφαρμογής από τον διαχειριστή.

Άρθρο 4
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελίας και ενέργειες χρηστών

1. Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αναφορά ή καταγγελία σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Αριθμός ταυτοποιητικού εγγράφου, Τύπος ταυτοποιητικού εγγράφου,
β) στοιχεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης, ιδίως επωνυμία, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.,
γ) την αναφορά ή καταγγελία για την επιχείρηση που προορίζεται.

2. Ο/Η αιτών/-ούσα δύναται να μεταφορτώνει δικαιολογητικά που σχετίζονται με την αναφορά ή καταγγελία.

3. Η υποβαλλόμενη καταγγελία, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:
α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

5. Μετά την υποβολή της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η αίτηση αποστέλλεται στη Θυρίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 05-09-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή”» (Β’ 4693).

6. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στη Θυρίδα του αιτούντος η απάντηση του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος η οποία λαμβάνει τα χαρακτηριστικά των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 84).

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνει.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ