615/132802/04-05-2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

Αριθμ. 615/132802/2023

(ΦΕΚ Β’ 3043/08-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
δ) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100), και ιδίως του άρθρου 3 αυτού,
ε) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του ν. 1790/1988 (Α’ 134),
θ) της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190),
ι) της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

2. Την υπ’ αρ. 15/23.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Το υπ’ αρ. 5832/13-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.

4. Την υπ’ αρ. 523/101565/03-04-2023 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α, όπως ισχύουν κάθε φορά.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β’ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 915/91988/1.8.2013 (Β’ 1957), 384/52287/17.4.2014 (Β’ 1031), 603/83797/27.6.2014 (Β’ 1731), 706/96129/6.8.2014 (Β’ 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Β’1065), 6655/82133/23.7.2015 (Β’ 1572), 5435/72617/24.6.2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23.5.2017 (Β’ 1916), 7852/88393/22.8.2017 (Β’ 2960), 1117/52284/5.4.2018 (Β’ 1327), 1441/80504/7.6.2018 (Β’ 2180), 2063/108562/3.8.2018 (Β’ 3425), 3139/138938/12.10.2018 (Β’ 4705), 452/79088/12.04.2019 (Β’ 1418), 1106/125833/31.5.2019 (Β’ 2296), 1444/204642/12-08-2019 (Β’ 3371), 1604/266804/18-10-2019 (Β’ 3975), 419/102902/14-04-2020 (Β’ 1428), 418/102900/14-04-2020 (Β’ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 1647/299960/26-10-2020 (Β’ 4779), 2009/351458/15-12-2020 (Β’ 5645), 1034/160054/17-06-2021 (Β’ 2667), 1393/229610/30-08-2021 (Β’ 4070), 2012/361473/14-12-2021 (Β’ 6032), 2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040), 454/99082/12.04.2022 (Β’ 1787), 1099/244926/25-08-2022 (Β’ 4598), 1098/244915/25-08-2022 (Β’ 4679), 1404/331333/04.11.2022 (Β’ 5875), 322/77940/14-3-2023 (Β’ 1618) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 (Διαδικασία και χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής), τροποποιείται ως εξής:
«1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 (καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.) τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι υπόχρεοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται αρμοδίως, σύμφωνα με το νόμο. Η είσπραξη πραγματοποιείται κυρίως κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι τυχόν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις κ.λπ. Η πρώτη χρέωση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Η χρέωση των λογαριασμών θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του χρόνου εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, όπως αυτή αναγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Εάν η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. με χρέωση του σχετικού λογαριασμού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το ποσό της οφειλής τοις μετρητοίς.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για την είσπραξη της οφειλής.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«6. Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται ή εισπράττεται, μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. Τράπεζας. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3877/2010.».

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 (Ασφαλιστική Ενημερότητα) διαγράφεται το λεκτικό ΠΑΑ 2014-2020 και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. …. ή δικαιούχος συμμετοχής σε μέτρα του ΠΑΑ, η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.».

6. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ