61408/2022
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές. Τροποποίηση της 21049/25-02-2022 (Β’ 981) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αριθμ. 61408/2022

(ΦΕΚ Β’ 3132/20-06-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 67 που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).
γ. Του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
δ. Tου π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
ε. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 21049/25-02-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές» (Β’ 981).

3. Την υπ’ αρ. 20123/24-02-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

α) την τροποποίηση των υποπερ. αζ’ και αη’ της περ. α’, καθώς και της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, β) την κατάργηση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1, γ) την τροποποίηση των υποπερ. αστ’ και αη’ της περ. α’, καθώς και της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 1, δ) την κατάργηση της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, ε) την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 21049/25-02-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές» (Β’ 981) και η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές

1. Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,

αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,

αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,

αδ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός φορέας του αιτούντος,

αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,

αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αη) δήλωση ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή,

β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

δ) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ε) (καταργείται),

στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ.

2. Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,

αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,

αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,

αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,

αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αη) δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή, β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.),

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ε) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

στ) (καταργείται),

ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:

ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,

ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του φορέας του,

ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.

3. Ειδικά για τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε αγορά ρακοσυλλεκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4849/2021 υποβάλλονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των περ. α’ εως ζ’ της παρ. 1 ή των περ. α’ έως ζ’ της παρ. 2 κατά περίπτωση.

4. Η αίτηση της περ. α’ των παρ. 1 και 2 υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνεπώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ζ’ της παρ. 1 και των περ. β’ έως ζ’ της παρ. 2 εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

Άρθρο 2
Στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης

1. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής,

β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου.

γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,

δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,

ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

ζ) στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ