6136/20-01-2023
Επέκταση του χρόνου διάθεσης των εισπραχθέντων ποσών της παρ. 1 της υπό στοιχεία Β/7/ οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης

Αριθμ. 6136/2023

(ΦΕΚ Β’ 310/25-01-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 43 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).

2. Την περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α’ 137).

3. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/95 (Α’ 114) .

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α’ 151).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών «Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993» (Β’ 2276).

13. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.41089/3624/3.10.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 (Β’ 2276) απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών» (Β’ 3841).

14. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.54461/3029/30.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 (Β’ 2276) απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β/7οικοθ.410489/ 3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 6023).

15. Το υπ’ αρ. 45553/2-2-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο διαβιβάζει το υπ’ αρ. 4/14-10-2021 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940.

16. Την υπό στοιχεία 1834/9-1-2023 ΓΔ2 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς έχει ήδη μεταφερθεί από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΕ, τα έτη 2020 και 2021, το συνολικό ποσό των 45.762.610,84 €, από το οποίο το ΤΕΕ έχει διαθέσει στους δικαιούχους μηχανικούς συνολικά ποσό 37.092.669,11 € και παραμένει προς διάθεση ποσό 8.669.941,73 €,

αποφασίζουμε:

Η ισχύς της υπό στοιχεία Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 (Β’ 2276) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993» και η διαδικασία διαχείρισης, κατανομής και διάθεσης των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’ 145) παρατείνεται μέχρι την 31η/12/2023.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ