60855/29.6.2022
Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 85 του ν. 4826/2021 (Α’ 160).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το υπ’ αρ. 290860/21.06.2022, αίτημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

8. Την υπ’ αρ. οικ 59094/23.6.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων δεν προκαλείται οικονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, καθώς η εν λόγω παράταση απλώς μετακυλίει υπάρχουσες οικονομικές υποχρεώσεις για διάστημα μηνών και εντός του ίδιου οικονομικού έτους (2022) με αυτό του αρχικού προϋπολογισμού αποπληρωμής τους, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ημερομηνία εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 85 του ν. 4826/2021 (Α’ 160), έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

O Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ