608047/22.12.2022
Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 3801/2009 και μετά την ισχύ του άρθ. 1 του ν. 4554/2018

Αρ. Πρωτ.: 608047
Ημ/νία: 22/12/22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 3801/2009 και μετά την ισχύ του άρθ. 1 του ν. 4554/2018»

ΣΧΕΤ.: Α) Οι αριθ. 6/2012 και 10/2014 εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Β) Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ Φ.80020/120436/Σ.720/13.12.2022 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.

Σας κοινοποιούμε το ως άνω β’ σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.(ΑΔΑ: Ψ04146ΜΤΛΚ-ΒΔΘ), σύμφωνα με το οποίο, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων των ίδιων φορέων οι οποίοι κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς αυτή λύεται αυτοδικαίως την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, δηλαδή σε μεταγενέστερο από τη συνταξιοδότηση χρονικό σημείο.

Επομένως, για το εν λόγω προσωπικό, εξακολουθεί να ισχύει το άρθ. 20 του ν. 3801/2009 και εφόσον επιλέγουν, κατ’ εφαρμογή του, την καταβολή, ταυτόχρονα, αποδοχών και σύνταξης θα έχουν παράλληλη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3801/2009 περί αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα των προσώπων που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, θα πρέπει, απαραιτήτως, να γνωστοποιείτε την απόφαση συνταξιοδότησης στις υπηρεσίες τους με κάθε πρόσφορο μέσο, το ταχύτερο δυνατό.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ