60509/16.8.2021
Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 718,65€ σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, που έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 1172/1981 «Περί κυρώσεως, συμπληρώσεως και ερμηνείας της υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου “περί καταβολής υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) δεδουλευμένων αποδοχών και αποζημιώσεων εις μισθωτούς” κυρώσεως αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και ρυθ-μίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 177), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 79).

2. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Το υπ’ αρ. 1285/11-8-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμ. 4367/89/ 11-8-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

16. Την υπ’ αρ. 60264/12-8-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Την υπ’ αρ. 68474/12-8-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

18. Τις υπ’ αρ. 698/12-8-2021 (ΑΔΑ: 64Λ34691Ω2-ΨΙΥ), 1470/12-8-2021 (ΑΔΑ:9ΚΞΑ4691Ω2-7ΝΒ) και 991/ 11-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΩ9Ν4691Ω2-Κ5Ο) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ.

19. Την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους καθώς υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των επτακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (718.650€) σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ποσού επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (718,65€) που αντιστοιχεί σε 45 βασικά επιδόματα ανεργίας (45 x 15,97 = 718,65€) σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές, που έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021 και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη.

Άρθρο 2

1. Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο ΚΠΑ 2 του τόπου εργασίας τους, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του δικαιούχου.

β) Στοιχεία ταυτοπροσωπίας.

γ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής του Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

δ) Ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

στ) Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο Δημόσιας Αρχής, στην οποία εργαζόταν ο δικαιούχος, από το οποίο να προκύπτει η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού, η ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης του εργοδότη θα διαπιστώνεται από Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της πληγείσας επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα).

2. Η καταβολή θα γίνει μετά τον έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας τους.

3. Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,16 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

Οικονομικών           Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ