60354 ΕΞ 2022/5.5.2022
Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

ΥΠΟΙΚ 05/05/2022
Α.Π.: 60354 ΕΞ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 6987797, 210 6987741, 210 6987760
Ηλεκτρ. Δ/νση: dpse@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)»

Με το ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»(Α’62), προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13 επίσης του ν.4795/2021, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενο έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί, μεταξύ άλλων, και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Προσέτι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελέγχει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και για να καταστεί από την πλευρά σας ευχερέστερη η διαβίβαση των ετήσιων εκθέσεων, όταν αυτές εκπονηθούν, σας γνωρίζουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση dpse@glk.gr για να τις αποστέλλετε.

Η ΓΔΔΕ ως Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που είχε με τον.3492/2006 εισάγει και προωθήσει το θεσμό του Εσωτερικού Ελέγχου, ευελπιστεί στα πλαίσια και των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, στην εδραίωση μιας στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γεώργιος Γεωργίου