594/21.2.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 2798).
Αριθμ. 594

 

(ΦΕΚ Β 1259/22.2.20224)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο. Α. Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο “Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων” και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ και τα άρθρα 84- 89.

3. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 20.

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

12. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

13. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

14. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85).

16. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

17. Την υπό στοιχεία Υ 12/07. 07. 2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

18. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

19. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθε-ντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L) (O. J ΕΕ L 352 της 24. 12.2013), καθώς και τον πρόσφατο Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

22. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

23. Την ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

24. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β’ 4498).

25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021, 1315/2023.

26. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 2527/15-02-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. (ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ- Α78).

27. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ 45481/04-05-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 8975/24 -05 -2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051. (ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8).

28. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

29. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. 0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3).

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. 0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19).

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 21201/09-10-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102, Κωδικός ΠΔΕ 2022 ΤΑ 06300002) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: ΨΧΔΑΗ- ΜΧΚ).

32. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 21201/09-10-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τη 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112, Κωδικός ΠΔΕ 2022 ΤΑ 06300003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». (ΑΔΑ: ΨΒΞ4Η-992).

33. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467) της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. 0. (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

34. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. 0 με κωδικό 16706 και τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

35. Την υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” (Β’ 2798)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5407/5.12.2022 (Β’ 6180) και την υπ’ αρ. 5477/14.12.2022 (Β’ 6353) και την υπ’ αρ. 428/18.12.2023 (Β’ 7122).

36. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 (Β’ 2798) κοινής υπουργικής απόφασης, σε ότι αφορά το

Πρόγραμμα ΙΙΙ – Ψηφιακές Συναλλαγές, προκειμένου να διευρυνθεί το αντικείμενο της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι, καθώς και για να προστεθούν νέοι ΚΑΔ λόγω των νέων φορολογικών υποχρεώσεων.

37. Το γεγονός ότι με την παρούσα, προκαλείται μικρότερη δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ και του ΜΠΔΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά 25.040.000,00 € σε σχέση με την τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση (όπως περιγράφεται στον επιμερισμό στις 6 κατηγορίες στην αρχική ΚΥΑ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 6686 ΕΞ 2024/21.2.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” (Β’ 2798)», ως εξής:

Α.
1.Στο Άρθρο Γ.2 «Ορισμοί» στο σημείο «Κατηγορίες Ενεργειών» η Κατηγορία 1:

“Αντικατάσταση EFT/POS.”

τροποποιείται ως εξής:

“Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS”

2. Στο Άρθρο Γ.2 «Ορισμοί» στο σημείο «Κατηγορίες Ενεργειών» η Κατηγορία 3:

“Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.”

τροποποιείται ως εξής:

“Λήψη υπηρεσιών παράχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.”

3. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ. iii της παρ. 1:

“ii.Εχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.”

τροποποιείται ως εξής:

” ii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 11η/1/2024, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2023.”

 

4. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ. iv της παρ. 1:

” iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.”

– Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος III νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμεςπρος ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).

– Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.

– Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος III εξαιρούνται:

• δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών,

• δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα:

ι) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής·

iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας·

Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων- για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων- για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.”

τροποποιείται ως εξής:

“iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.”

Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος III νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο των ενισχύσεων de minimis, βάσει των ακόλουθων Κανονισμών:

1. για τις μεν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024, ο Κανονισμός 1407/2013,
2. για τις δε αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, ο Κανονισμός 2831/2023 που αντικαθιστά τον προηγούμενο μετά την λήξη του.
– Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα λαμβάνεται ως έτος αναφοράς το ίδιο έτος από το οποίο αντλούνται τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο Γ.4 της παρούσας απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται για την Κατηγορία Ενέργειας 1 επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:
47.81.10.01, 47.81.10.02, 47.89.10.01, 47.89.10.02. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω ΚΑΔ να εμφανίζουν μη μηδενικά έσοδα κατά το έτος αναφοράς στο συγκεκριμένο ΚΑΔ.

-Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.

-Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος III εξαιρούνται:
• δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών,
• δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα:

i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής-

ίίί) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας-

Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

iν) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.”

 

5. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος -Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ.ντης παρ. 1:

” ν. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021-31.12.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.”

τροποποιείται ως εξής:

“ν.Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024:

• Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.

• Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021-31.12.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024:

• Κατά την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.

• Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2022-31.12.2022, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.”

6. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ. vii της παρ. 1:

” vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.”

τροποποιείται ως εξής:

” vii. Συνιστούν νομική οντότητα (π.χ. Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.”

7. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ. χ της παρ. 1:

“χ. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό τη τήρησης των ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).”

τροποποιείται ως εξής:

“χι α) Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024:

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 8-9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).

(β) Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024:

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 2831/2023, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 8-9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2831/2023 (νέου de minimis).”

8. Στο Άρθρο Γ.3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας» η περ. xii της παρ. 1:

“xii Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία)

• Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

• Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.

• Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.

• Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

τροποποιείται ως εξής:

“xii. Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία)

•  Για την Κατηγορία 1.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024: Δεν τίθεται κάποια ειδική προϋπόθεση.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024: Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχει μία τουλάχιστον εκ των ακόλουθων δύο προϋποθέσεων:

(Α) η επιχείρηση έχει έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα: 95.23, 47.81, 47.11, 47.29, 47.19, 47.82, 47.89, 47.99, 90.04, 85.52, 82.30, 82.20, 73.U, 66.12, 64.91, 91.01, 77.40, 73.12, 65.U, 73.20, 78.10, 85.60, 66.19, 70.21, 78.30, 90.01, 66.29, 66.22, 85.42, 68.10, 66.30, 78.20, 66.21, 77.35, καθώς και όλες τις υποκατηγορίες αυτών, εκτός των δραστηριοτήτων που είναι μη επιλέξιμες βάσει του Κανονισμού 2831/2023.

(Β) η επιχείρηση έχει υποβάλλει αίτηση στην Κατηγορία 3, η οποία έχει εγκριθεί και δεν έχει μεταγενέστερα ανακληθεί.

•   Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

•   Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.

•   Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.

•   Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο”.
9. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ. i:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη Τιμή
Π1Η κύρια  δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρούμενους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ.1002/2014).0,0001.600,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της  επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρούμενους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ.1002/2014).0,0001.600,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα

(α) όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

(β) Τα κριτήρια Π1 και Π2 αντικαθίστανται από νέο κριτήριο Π1, το οποίο ορίζεται ως εξής:

Π1Η επιχείρηση έχει τουλάχιστον ένα  ενεργό ΦΗΜ (οποιουδήποτε τύπου), είτε χρησιμοποιεί υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης0,0002.000,00Εφόσον ισχύει η συνθήκη: Π1 = 2.000Εφόσον δεν ισχύει η συνθήκη: Π1 = 0

10. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ. ii:

A/ AΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστ η ΤιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

A/ AΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη
Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών.0,0001.600,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12°υ/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών.0,0001.600,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Άθροισμα (Κ1 + Κ2+Κ3)*5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

11. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ. iii:

A/ AΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστ Η ΤιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνώνλειτουργίας)*8

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

A/ AΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μέγιστη
Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ.1002/2014).0,0001.600,00Αθροισμα (Κ1 + Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Αθροισμα (Κ1 + Κ2+Κ3)*5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜέγιστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη
Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ.1002/2014).0,0001.600,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%
Π2Η έδρα της  επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,000400,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*5%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

12. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ. iv:

A/ AΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστ η τιμήΜεγίστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε  ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

A/ AΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS30,000800,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0001.200,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,0 0

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜεγίστη Τιμή
κιΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12°u/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη
Τιμή
Π1Η κύρια  δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS30,000800,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0001.200,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

13. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ. ν:

A/ AΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜέγιστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

A/ AΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μεγίστη
Τιμή
ΠίΗ κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS30,000800,00Άθροισμα (Κ1 + Κ2+Κ3)*10%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0001.200,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜέγιστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12°υ/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μέγιστη
Τιμή
Π1Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS30,000800,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%
Π2Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0001.200,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

14. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» η περ.νi:

A/ AΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστ η ΤιμήΜέγιστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σεΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

ΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
A/ AΟΧΙΝΑΙ Μέγιστη
Τιμή
Π1Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0002.000,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*25%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

τροποποιείται ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΕύρος ΤιμώνΥπολογισμός
Ελάχιστη ΤιμήΜέγιστη Τιμή
ΚΙΑριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ0,0004.000Αριθμός ΕΜΕ * 16
Κ2Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ0,0002.000,00ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3Μήνες Λειτουργίας0,0002.000,00(250-Αριθμός μηνών  λειτουργίας)*8Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/ΑΠολλαπλασιαστήςΤιμέςΥπολογισμός
ΟΧΙΝΑΙ Μέγιστη
Τιμή
Π1Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή0,0002.000,00Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*25%
Βαθμολογική κλίμακα0,00010.000,00

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024, στον παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά στο έτος 2021, θα λαμβάνεται αντί αυτού υπόψη το έτος 2022.

15. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» το εδάφιο:

“Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).”

τροποποιείται ως εξής:

“Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Είναι δυνατή η ενίσχυση μόνο μίας αίτησης σε κάθε κατηγορία.

(β) είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

(γ) Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η .1.2024, δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (3) και (4) μαζί, (3) και (5) μαζί, (3) και (6) μαζί, (5) και (6) μαζί. Ο περιορισμός ισχύει ακόμα και αν η μία αίτηση από τις δύο κατηγορίες είχε υποβληθεί πριν την 11η.1.2024 και μόνο η δεύτερη μετά από το χρονικό αυτό ορόσημο.”

 

16. Στο Άρθρο Γ.4 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής» το εδάφιο:

“Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).”

τροποποιείται ως εξής:

“Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα,

Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 10η/01/2024:

εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 11η/1/2024:

εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2021 (περίοδος αναφοράς 01.01.202131.12.2021).”

17. Στο Άρθρο Γ.5 «Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες» η παρ. 1 με τίτλο «Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:»:

α/ αΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΝΩ ΟΡΙΟ
Κατηγορία 1Αντικατάσταση  EFT/POSΑγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη2 ανά επιχείρηση
Κατηγορία 2Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσειΑγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή.Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης
Κατηγορία 3Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησηςΔαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ
(https://www.aade.sr/adeiodotimena-losismika-parohon-ilektronikis-timolosisis)
Κατηγορία4Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POSΔαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS, καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POSΕως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
Κατηγορία 5Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ) που πληροί τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένωνΕΑΦΔΣΣ
Κατηγορία6Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς ΦΗΜ εστιατορίου (ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, ΦΗΜΑΣ εστιατορίου) που πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ που δεν τις πληρούν.Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ

τροποποιείται ως εξής:

a/ aΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΝΩ ΟΡΙΟ
Κατηγορία 1Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POSΑγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη2 ανά επιχείρηση
Κατηγορία 2Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσειΑγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή.Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)Έως τον αριθμό των καταχωρημένωνεπαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης
Κατηγορία 3Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησηςΔαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.sr/adeiodotimena-losismika-parohon-ilektronikis-timolosisis )
Στην δαπάνη παοόγου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και λογισμικά τιμολόγησης μέχρι 3 έτη που υποστηρίζουν τη νόμιμη έκδοση παραστατικών λιανικής και την διασύνδεση με τα EFT/POS με βάση την Α.1155/9.10.2023
Κατηγορία 4Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POSΔαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS βάσει προδιαγραφών ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POSΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
Κατηγορία 5Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ) που πληροί τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένωνΕΑΦΔΣΣ
Κατηγορία6Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασηςΔαπάνη αγοράς ΦΗΜ εστιατορίου (ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, ΦΗΜΑΣ εστιατορίου) που πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ που δεν τις πληρούν.Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ

18. Στο Άρθρο Γ.5 «Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες» η παρ. 2:

“2. Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).”

τροποποιείται ως εξής:

“2. Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.”

 

19. Στο Άρθρο Γ.6 «Προϋπολογισμός Προγράμματος III – Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης» η παρ. 1:

“1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J EE L 352 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).”

τροποποιείται ως εξής:

“1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και την 10η /01/2024 διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis a id). Οι ενισχύσεις αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την 11 η/1/2024, διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, που αντικαθιστά τον προηγούμενο Κανονισμό μετά την λήξη του.”

20. Στο Άρθρο Γ.6«Προϋπολογισμός Προγράμματος III – Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης» το σημείο 2.:

“2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα III χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΑΩΒ).”

τροποποιείται ως εξής:

“2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 137.400.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα III χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΑΩΒ).”

21. Στο Άρθρο Γ.6 «Προϋπολογισμός Προγράμματος III – Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης» η παρ. 3:

“3.0 προϋπολογισμός του Προγράμματος III επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :

ί. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (Αντικατάσταση EFT/POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15.000.000,00€.

ii. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου),

ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00€.

iii. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 33.210.000,00€.

iv. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.000.000,00€.

ν. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 31.500.000,00€.

vi. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 25.730.000,00€.

Σε περίπτωση όπου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων παραμένει αδιάθετος προϋπολογισμός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, το ποσό που πλεονάζει είναι δυνατό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες αν και έχουν αξιολογηθεί θετικά, δε δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού των κατηγοριών αυτών.

Η διαδικασία ανακατανομής δύναται να εξειδικευθεί περαιτέρω στην αντίστοιχη πρόσκληση του Προγράμματος.”

τροποποιείται ως εξής:

“3.0 προϋπολογισμός του Προγράμματος III επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :

ί. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 34.455.990,00€.

ii. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 13.804.422,00€.

iii. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού

των 24.820.315,00€.

iv. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 24.797.373,00€.

ν. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15.376.320,00€.

vi. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 24.145.580,00€.

Σε περίπτωση όπου, μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων παραμένει αδιάθετος προϋπολογισμός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, το ποσό που πλεονάζει υπό προϋποθέσεις είναι δυνατό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση αιτήσεων σε άλλες κατηγορίες, οι οποίες αν και έχουν αξιολογηθεί θετικά, δε δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού των κατηγοριών αυτών.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακατανομής δύναται να εξειδικευθούν περαιτέρω στην αντίστοιχη πρόσκληση του Προγράμματος”.

22. Στο Άρθρο Γ.16 «Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων» η παρ. 3:

“3. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του ν. 4314/2014 και τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού 1407/2013, για 10 οικονομικά έτη από την χορήγηση των ενισχύσεων.”

τροποποιείται ως εξής:

“Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του ν.4314/2014 και τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού 1407/2013 και του 2831/2023 που τον αντικαθιστά, για 10 οικονομικά έτη από την χορήγηση των ενισχύσεων.”

 

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικράτειας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

ΟΙ Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ