59190/23.6.2022
Καθορισμός αποζημίωσης των υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

(ΦΕΚ Β’ 3416/01.07.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 31 του Π.Δ.8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

6. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α’ 119).

7. Tο Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).

11. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη». (Β’ 4805).

13. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 29467/Δ1.9600/ 289-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του/της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον/-η Γενικό/-ή Επιθεωρητή/-τρια της Επιθεώρησης Εργασίας, στους/-ις προϊσταμένους/-ες Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους/-ις προϊσταμένους/-ες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε., Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε προϊσταμένους/-ες ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων της οικείας Γενικής τους Διεύθυνσης βάσει της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 4622/2010 (Α’ 133),(Β’ 4144).

14. Την υπ’ αρ. 72310/15-2-2022 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ «Μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού και τρόπος παρακολούθησής τους, για την χορήγηση οικονομικού κινήτρου για υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2022» (Β’ 896).

15. Την υπ’ αρ. 279736/15-06-2022 απόφαση Διοικητή του eΕΦΚΑ ««Τροποποίηση της υπ’ αρ. 72310 (Β’ 896/2022) απόφασης Διοικητή e-ΕΦΚΑ, περί: «Μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού και τρόπος παρακολούθησής τους, για την χορήγηση οικονομικού κινήτρου για υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2022». (B’ 3179 ).

16. Τις υπ’ αρ. 329/22/9-6-2022, 65/5/3-2-2022 και 83/6/10-2-2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ».

17. Την υπ’ αρ. 58171/21.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπό στοιχεία ΑΑΥ ΑΑΥ Μ482/14-2-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΨΗΨΘ46ΜΑΠΣΝΞΘ).

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά προκαλείται δαπάνη ύψους έως 316.125,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2022 του e-Ε.Φ.Κ.Α και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0225 «Κίνητρο Απόδοσης» του Προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών οικ. έτους 2022 του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την κατ’ ανώτατο όριο μηνιαία μικτή αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται στον τομέα εξυπηρέτησης πολιτών του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση επίτευξης των ποσοτικών στόχων όπως αυτοί προσδιορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση Διοικητή του eΕΦΚΑ, η οποία προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), ως εξής:

Για το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών μέχρι του ποσού των 400 ευρώ.

Για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά μέχρι του ποσού των 350 ευρώ.

Για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Άλλων Μορφών Επικοινωνίας μέχρι του ποσού των 350 ευρώ.

Για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά ως επόπτες των θεματικών κατηγοριών, μέχρι του ποσού των 325 ευρώ.

Για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά καθώς και για το προσωπικό που διατίθεται από τις Τοπικές Δ/νσεις του e-ΕΦΚΑ για την αποκλειστική υποστήριξη των εργασιών αρμοδιότητας του ανωτέρω Τμήματος ως μέλη των θεματικών κατηγοριών μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για απασχόληση 18 ημερών εργασίας ανά μήνα. Στην περίπτωση απασχόλησης λιγότερων ημερών, η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.

Για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Άλλων Μορφών Επικοινωνίας μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για απασχόληση 18 ημερών εργασίας ανά μήνα. Στην περίπτωση απασχόλησης λιγότερων ημερών, η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.

Για τους υπαλλήλους που υποστηρίζουν διοικητικά το έργο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά, μέχρι του ποσού των 225 ευρώ για απασχόληση 18 ημερών εργασίας ανά μήνα. Στην περίπτωση απασχόλησης λιγότερων ημερών, η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της υπ’ αρ. 72310/15-2-2022 Απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (Β’ 896).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ