59054 ΕΞ 2023
Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 79823 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων-Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3264).

(ΦΕΚ Β’ 2567/20.04.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση -Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29,
β) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ) της υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107),
ε) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) των άρθρων 17 και 34 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια) του Π.Δ.81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ιβ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
ιδ) της υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.,
ιε) της υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης “Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων” (Β’ 3404)» (Β’ 5536),
ιστ) της υπ’αρ. 010010/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2503), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΕΕΟΘ/Γ/0000647/ΕΞ2018/18 (Β’ 77) όμοια, με την οποία χορηγήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.), άδεια λειτουργίας 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),
ιζ) της υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3263), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β’ 356) και 187634 ΕΞ
2022/21.12.2022 (Β’ 6716) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την από 4.11.2011 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.1.2018 Τροποποιητική Πράξη, με την οποία εξειδικεύθηκαν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η άδεια λειτουργίας των 25.000 Παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 44 ν. 4002/2011 (Α’ 180).

4. Την υπ’ αρ. 1/4/20.01.2023 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), για την έκδοση απόφασης τροποποίησης της υπό στοιχεία 79823 ΕΞ 2020/24-07-2020 απόφασης “Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)”(Β’ 3264)».

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 79823 ΕΞ 2020/24-7-2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων -Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3264).

6. Το γεγονός ότι αναφέρεται στην υπ’ αρ. 1/4/ 20.01.2023 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), δεδομένου ότι δεν περιορίζουν ήδη ισχύουσες ή/και γνωστοποιηθείσες διατάξεις, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι αναφέρεται στην υπ’ αρ. 1/4/ 20.01.2023 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν εμπεριέχουν στοιχεία, άμεσης ή έμμεσης, κρατικής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καταχώριση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 34703 ΕΞ 2023/3.3.2023 εισήγηση τμήματος Α’ Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79823 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3264) και αντικαθιστούμε την παρ. 3.2.5 του άρθρου 3 αυτής ως εξής:

«3.2.5 Κύκλος παιγνίου
Ένα παίγνιο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν τελείται η τελική μεταφορά στον μετρητή μονάδων πίστωσης του παίκτη ή όταν χαθούν όλες οι μονάδες πίστωσης που στοιχηματίστηκαν. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στον Κανονισμό Παιγνίων, ο οποίος έχει θεσπιστεί με την υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β’ 3263) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα ακόλουθα θεωρούνται μέρη ενός μόνο παιγνίου:
α) Παίγνια που ενεργοποιούν μια δωρεάν παρτίδα παιγνίου και κάθε επακόλουθα δωρεάν παίγνια.
β) Χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά μπόνους «Δεύτερη οθόνη».
γ) Παίγνια με επιλογή παίκτη (π.χ. Draw Poker ή Blackjack).
δ) Παίγνια στα οποία οι κανόνες επιτρέπουν τον στοιχηματισμό επιπλέον μονάδων πίστωσης (π.χ. ασφάλεια Blackjack ή δεύτερο μέρος ενός διμερούς παιγνίου Κίνο).
ε) Χαρακτηριστικά διπλασιασμού/στοιχηματισμού (gamble)».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79823 ΕΞ 2020/24.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων -Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3264).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ