5885 ΕΞ 14-02-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5885 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1322/26-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως των παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
3. του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)”» (Β’ 988).

Ζ. Το άρθρο 8 του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12).

Η. Την υπ’ αρ. 12284/11-02-2024 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12)» (Β’ 1037).

Θ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. 23114/ 18-01-2024, 23115/18-01-2024, 22482/09-12-2023, 22483/09-12-2023, 22903/09-01-2024, 23479/05-02-2024, 23478/05-02-2024 και 23572/09-02-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0», «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)», «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΕΛΑΣ)», «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα», «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» και «Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών» αντίστοιχα.

Ι. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 10241/02-02-2024, 10246/ 02-02-2024, 10117/02-02-2024, 10124/02-02-2024, 10128/02-02-2024, 12410/12-02-2024, 12391/12-02-2024 και 12386/12-02-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0», «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)», «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΕΛΑΣ)», «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα», «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» και «Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών» αντίστοιχα, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών. ΙΑ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΒ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0»,
β) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA Υπαλλήλων»,
γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ. ΑΣ.)» με την μέθοδο «Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση τον αριθμό διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης»,
δ) διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΕΛΑΣ)» με την μέθοδο «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας»,
ε) διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ»,
στ) διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα» με την μέθοδο «Αναζήτηση και λήψη στοιχείων με τα δικαιώματα ενός υπαλλήλου Προξενείου με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου»,
ζ) διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου»,
η) διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών» με την μέθοδο «Αναζήτηση πολίτη με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον κωδικό πολίτη. Περιέχει πλήρη στοιχεία για τον ενεργό Δήμο».
Σκοπός χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η επαλήθευση των στοιχείων του εκλογέα που υποβάλει αίτηση να ψηφίζει με επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές και τα Δημοψηφίσματα, η άντληση του αριθμού δημοτολογίου του από το δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών με σκοπό την εναλλακτική ταυτοποίηση του μαζί με τα στοιχεία του διαβατηρίου του, ο εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης των πολιτών-κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, μέσω στοιχείων διαβατηρίου και ταυτότητας, καθώς και η λήψη στοιχείων επικοινωνίας του εκλογέα που υποβάλει αίτημα επιστολικής ψήφου. Επιπλέον, οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση των στοιχείων υπαλλήλου Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής ή ΚΕΠ για την πρόσβασή του στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων εκλογέων για την επιστολική ψήφο και την επιβεβαίωση ότι ο χρήστης που συνδέεται στην Πύλη Αιτήσεων Επιστολικής Ψήφου είναι υπάλληλος ΚΕΠ ή υπάλληλος Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής, καθώς και για την άντληση των στοιχείων των ρόλων τους. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5083/2024 και την υπ’ αρ. 12284/11-02-2024 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ