5839 ΕΞ 14-02-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5839 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1212/20-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του π.δ. 13/2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
10. του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α’ 260), άρθρο 87 παρ. 1 και άρθρο 62, και τα π.δ. 104/2020 και στο π.δ. 260/2001,
11. της υπ’ αρ. 2241.10/37884/19-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ηλεκτρονική εφαρμογή για το έργο με τίτλο “e-Θυρίδα Ναυτικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”» (Β’ 3447).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Ε. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)” (Β’ 988)» (Β’ 3399).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία Α.1047/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

Ζ. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης» (Β’ 2435).

Η. Τα αιτήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 13709/10-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (όλοι οι φορείς)», υπ’ αρ. 13725/10-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης μαθητών», υπ’ αρ. 13925/24-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων», υπ’ αρ. 13721/10-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», υπ’ αρ. 13722/10-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα», υπ’ αρ. 12826/18-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών», υπ’ αρ. 12824/18-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ», υπ’ αρ. 13720/10-6-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», υπ’ αρ. 12944/27-4-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» και υπ’ αρ. 14718/1-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Άντληση Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Θ. Τα έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1614/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (όλοι οι φορείς)», υπ’ αρ. 1613/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης μαθητών», υπ’ αρ. 1612/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων», υπ’ αρ. 1617/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», υπ’ αρ. 1616/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα», υπ’ αρ. 1718/ 12-10-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών», υπ’ αρ. 1619/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ», υπ’ αρ. 1618/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», υπ’ αρ. 1719/ 12-10-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» και υπ’ αρ. 1615/28-9-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Άντληση Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ι. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α’ 260), και ιδίως την παρ. 1 του άρθρο 87 και άρθρο 62, και τα π.δ. 104/2020 και στο π.δ. 260/2001 και την υπ’ αρ. 2241.10/37884/19-5-2023 (Β’ 3447) κοινή υπουργική απόφαση:

1. Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (όλοι οι φορείς) Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Λήψη αντιγράφου ποινικού μητρώου sendAPMGen
– Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήματος getRequestStatusGen
– Αποστολή αιτήματος προς το Υπ. Δικαιοσύνης sendPorRequestGen

2. Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης μαθητών Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση της επαρκούς φοίτησής του σε συγκεκριμένο σχολικό έτος getStudentAttendanceInfo
– Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση της επαρκούς φοίτησής του σε συγκεκριμένο σχολικό έτος (εκτεταμένη έκδοση) getStudentAttendanceExtInfo
– Επαλήθευση αποφοίτησης μαθητή από το Γυμνάσιο για συγκεκριμένο σχολικό έτος getStudentHasGraduatedGymnasio

3. Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων
Η διάθεση γίνεται με τη μέθοδο «Αναζήτηση αποφοίτου μαθητή στο myschool και λήψη των πλήρων στοιχείων αποφοίτησής του getDigitalDiplomaExtInfo»

4. Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων
Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Δημιουργία Παραβόλου Μέθοδος/Λειτουργία CreateParavolo
– Δημιουργία Παραβόλου με ΑΦΜ και ελάχιστα στοιχεία Μέθοδος/Λειτουργία CreateShortParavolo
– Ανάκτηση Τύπων Μέθοδος/Λειτουργία FetchTypes
– Ανάκτηση Κατάστασης Παραβόλου Μέθοδος/Λειτουργία GetParavoloStatus
– Ανάκτηση Στοιχείων Aιτούντος Μέθοδος/Λειτουργία RetrieveUserDetails
– Ανάκτηση Τύπου Παραβόλου Μέθοδος/Λειτουργία getParavoloTypeInfo

5. Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα
Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Αναζήτηση Παραβόλων searchParavolo
– Δέσμευση Παραβόλου useParavolo
– Έλεγχος ΚΑΕ κωδικού παραβόλου askRefundParavolo
– Διαδικασία επιστροφής χρημάτων refundParavolo
– Ακύρωση παραβόλου προστίμου λόγω covid cancelParavolo

6. Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών
Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Αναζήτηση στοιχείων πολίτη Μέθοδος findCitizen Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τον
– ΑΦΜ του πολίτη Μέθοδος findCitizenShort

7. Στοιχεία ΑΜΚΑ
Η διάθεση γίνεται με τη μέθοδο «Λήψη ΑΜΚΑ με βάση τα Στοιχεία Φυσικού Προσώπου data2amka».

8. Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:
– Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentity)
– Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentityExt)

9. Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0

10. Άντληση Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.
Η διάθεση γίνεται με τη μέθοδο «Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης για συγκεκριμένο στρατεύσιμο getStratCertMilitaryStatus».

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ