5833 ΕΞ 2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΝΙΑΙΑ ΘΥΡΙΔΑ – ΑΑΔΕ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5833 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β 1139/19.02.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και, ιδίως, των παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ίδιου νόμου,

2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

4. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

10. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, (L 269) και, ιδίως, των άρθρων 2 και 47 αυτού,

11. της υπ’ αρ. 70/2008 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (L023) και, ιδίως, της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτής, και

12. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86) και, ιδίως, των άρθρων 1 και 38 αυτού, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4529/2018 (Α’ 56).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Δ. Την υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

Ε. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης» (Β’ 2435).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 20656/11-8-2023 και 21678/30-10-2023 αιτήματα διαλειτουργικότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ, για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «οAuth2.0.PA – Υπαλλήλων» και «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» αντίστοιχα.

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΑΤΕ ΥΠΑΤΕ Α 1003941/11-1-2024 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών «οAuth2.0.PA – Υπαλλήλων» και «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα».

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΝΙΑΙΑ ΘΥΡΙΔΑ – ΑΑΔΕ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) «οAuth2.0.PA – Υπαλλήλων»

Η διαδικτυακή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την αυθεντικοποίηση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ καθώς και άλλων δημοσίων υπηρεσιών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

β) «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» με τις κάτωθι μεθόδους:

– Αναζήτηση Παραβόλων – searchParavolo

Η μέθοδος αφορά στην αναζήτηση των διαθέσιμων παραβόλων, με κωδικό παραβόλου, με ΑΦΜ και ημερομηνίες ή με ημερομηνίες και Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ. γέννησης.

– Δέσμευση Παραβόλου – useParavolo

Η μέθοδος – λειτουργία αφορά στη δέσμευση εκείνων των παραβόλων που βρίσκονται σε κατάσταση «Πληρωμένο».

Σκοπός της διάθεσης της υπηρεσίας, είναι η χρήση του e-παραβόλου (αναζήτηση, δέσμευση, διαδικασία επιστροφής χρημάτων, αναζήτηση και ακύρωση) από τους υπόχρεους καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η διάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013, άρθρα 2 και 47, την υπ’ αρ. 70/2008 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 4 παρ. 4 περ. γ και τον ν. 4072/2012, άρθρα 1 και 38, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4529/2018.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ