5832 ΕΞ 14-02-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5832 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1212/20-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως την παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45),
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. της υπ’ αρ. 109 ΕΞ 2024 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/6-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων” (Β’ 1396)» (Β’ 2).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1065/2014 με θέμα «Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/2013 (Β’ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν. 4987/2022 (Α’ 206), όπως ισχύει» (Β’ 642).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’206)».

Ζ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

Η. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α.1277/2019 (Β’ 2985) και υπό στοιχεία Α.1464/2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Θ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Ι. Την υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

ΙΑ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

ΙΒ. Τα αιτήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου υπ’ αρ. 7033/11-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 7034/11-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», υπ’ αρ. 7157/18-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια/ Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ, υπ’ αρ. 7035/11-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΝέοΕΛΑΣ)», υπ’ αρ. 7036/16-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης», υπ’ αρ. 7096/163-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», υπ’ αρ. 7647/12-4-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», υπ’ αρ. 7032/ 11-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ», υπ’ αρ. 7441/31-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπ’ αρ. 13012/4-5-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων» και υπ’ αρ. 8157/14-5-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.

ΙΓ. Τα υπ’ αρ. 2121226/2-6-2021 έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 2121225/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», υπ’ αρ. 2121219/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια/ Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ, υπ’ αρ. 2121224/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΝέοΕΛΑΣ)», υπ’ αρ. 2121221/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης», υπ’ αρ. 2121221/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», υπ’ αρ. 2121215/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», υπ’ αρ. 2121228/ 2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ», υπ’ αρ. 2121218/2-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπό στοιχεία ΠΡ 277/2404032/ 19-1-2024 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων» και υπ’ αρ. 2121217/26-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων» με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΙΔ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός Φάκελος Ακινήτου του Ελληνικού Κτηματολογίου των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών:
i. Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0
ii. Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)
iii. Στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια/Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ
iv. Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΝέοΕΛΑΣ)
v. Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης
vi. Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών
vii. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
viii. Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ
ix. Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο
x. Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων
xi. Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων.

2. Σκοπός διάθεσης των παραπάνω διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η απλοποίηση και συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών γης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών χωρίς την ταλαιπωρία του πολίτη.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. Ψ.Δ., σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

4. Η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο.

6. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ως υπηρεσία-λήπτης των διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ