5830 ΕΞ 2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-HCG (Ψηφιακή Πύλη Λιμενικού Σώματος)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5830 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β 1139/19.02.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ίδιου νόμου,

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26) και

10. της υπ’ αρ. 2223.4-10/88260/2023/15-12-2023 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο α του π.δ. 23/1999» (Β’ 7126).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα αιτήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 13275/19-5-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 13276/19-5-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», υπ’ αρ. 13277/19-5-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και υπ’ αρ. 13279/19-5-2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Δ. Τα έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 2432.3/89523/20-12-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth 2.0», υπ’ αρ. 2432.3/89542/20-12-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», υπ’ αρ. 2432.3/89535820-12-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και υπ’ αρ. 2432.3/89500/20-12-2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-HCG (Ψηφιακή Πύλη Λιμενικού Σώματος)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το π.δ. 13/2018 (Α’ 26):

α) «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth 2.0», με σκοπό την αυθεντικοποίηση μόνον πολιτών και επιχειρήσεων. Το σύστημα e-HCG θα εξυπηρετεί αιτήματα πολιτών που αφορούν το Λιμενικό Σώμα.

β) «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων απευθείας από την εφαρμογή e-HCG, έτσι ώστε οι πολίτες που υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του e-HCG να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ηλεκτρονικού παραβόλου προς διευκόλυνση τους.

Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:

– Δημιουργία Παραβόλου – CreateParavolo

– Ανάκτηση Κατάστασης Παραβόλου – GetParavoloStatus

γ) «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» με σκοπό τον αυτοματοποιημένο έλεγχο e-παραβόλου αιτήσεων, έτσι ώστε οι χρήστες του φορέα να μπορούν να ελέγχουν αυτόματα αν τα ηλεκτρονικά παράβολα που επισυνάπτονται στις αιτήσεις είναι πληρωμένα και κατόπιν να τα δεσμεύουν.

Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:

– Αναζήτηση Παραβόλων – searchParavolo

– Δέσμευση Παραβόλου – useParavolo

– ‘Ελεγχος ΚΑΕ κωδικού παραβόλου – askRefundParavolo – Διαδικασία επιστροφής χρημάτων – refundParavolo

δ) «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με σκοπό τη λήψη στοιχείων επικοινωνίας πολιτών, έτσι ώστε να λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη που καταθέτει την αίτηση και να μη χρειάζεται να συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Η διάθεση γίνεται με τις μεθόδους:

– Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ – getNncIdentity

– Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ – getNncIdentityExt

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ