5825 ΕΞ 14-02-2024
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.» και «Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5825 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1212/20-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως τις παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. της περ. 6 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’311),
6. του άρθρου 67 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
7. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
8. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
9. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
10. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
11. του άρθρου 2.2.2. της υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 43),
12. του άρθρου 2 παρ. 2-4 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπ’ αρ. 3134.5-3/48312/6-7-2022 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (e-Ν.Ε.Π.Α.)» (Β’ 3603) και το Φ.Ε.Κ. (Β’ 3791/2022) με θέμα «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 3134.5-3/48312/2022/6.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3603)».

Δ. Τα υπ’ αρ. 13467/31-05-2022 αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.» και 13782/15-06-2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Ε. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 32868/27-07-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής και 3000.0/66861/22-09-2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.» με τη μέθοδο «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας», στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η πραγματοποίηση ελέγχου αν ταυτίζονται τα στοιχεία του μητρώου της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία ταυτότητας μελών του Λιμενικού Σώματος που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα στην αίτηση του για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4727/2020, την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β’ 4312) και την υπό στοιχεία 245 ΕΞ 2022 (Β’ 4312/2022) υπουργική απόφαση.

2. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων» με τις κάτωθι μεθόδους στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
– Αναζήτηση πλοίου με βάση τον Αριθμό Μητρώου (ship ID)
– Αναζήτηση και λήψη συνοπτικών στοιχείων πλοίων με βάση τον ΑΦΜ πλοιοκτήτη, τον ΑΦΜ εφοπλισμού ή τον ΑΜΥΕΝ
– Λήψη πλήθους εγγραφών με βάση κριτήρια αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ.)
Σκοπός χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο κατά την σύσταση/τροποποίηση εταιρίας ΝΕΠΑ, έλεγχος αν ο ΑΦΜ σύστασης/τροποποίησης έχει πλοία στο Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 58 και την παρ. 7 του αρ. 70 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), την υπ’ αρ. 3134.5-3/48312/6-7-2022 (Β’ 3603) κοινή υπουργική απόφαση και την «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 3134.53/48312/2022/6.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3603)» Β’ 3791/2022.

3. Οι φορείς των παρ. 1 και 2, έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ