5824 ΕΞ 14-02-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 5824 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 1138/19-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (A’184) και ιδίως των παρ. 50 και 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ,
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Δ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Ε. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) (Β’ 988).

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ζ. Τον ν. 4937/2022 «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106).

Η. Την υπ’ αρ. 59660 οικ./12-1-2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Δημιουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των άρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α’ 96) για την πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα» (Β’ 403).

Θ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας: υπ’ αρ. 15013/ 27-09-2022, 15071/30-09-2022, 15072/30-09-2022 και 15681/07-11-2022 του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα», «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» και «oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», αντίστοιχα.

Ι. Τα έγγραφα: υπ’ αρ. 42567/11-08-2023, 42569/ 11-08-2023, 42568/11-08-2023 και 26170/19-05-2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα», «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» και «oAuth2.0.PA Υπαλλήλων», αντίστοιχα, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΙΑ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΒ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με την μέθοδο «Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ».
β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov. gr και αποστολή σε θυρίδα» με τη μέθοδο «Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR».
γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» με τη μέθοδο «Έλεγχος στοιχείων με ΑΦΜ».
δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA Υπαλλήλων».

2. Η πλατφόρμα ψηφιακών επιδόσεων θα φιλοξενεί τις ποινικές επιδόσεις με όλα τα συναφή στοιχεία που τις συνοδεύουν και μέσω αυτής θα πραγματοποιείται επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή μάρτυρα. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των εμπλεκόμενων Φορέων της Δικαιοσύνης θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω διασύνδεσης με τη διαδικτυακή υπηρεσία oAuth2.0.PA. Τα έγγραφα της ποινικής επίδοσης θα αναρτώνται στην θυρίδα του εμπλεκόμενου πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Επιπλέον, θα γίνεται αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας (email, κινητό) από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με φίλτρο τον ΑΦΜ στο πλαίσιο επίδοσης εγγράφων της ποινικής δίκης στον ενδιαφερόμενο, διάδικο ή μάρτυρα, σύμφωνα με τον ν. 4937/2022 και την υπ’ αρ. 59660 οικ./12-1-2024 (Β’ 403) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ