57485/3.2.2023
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος (voucher) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022

Αθήνα 03/02/2023
Αριθμ. Πρωτ. 57485

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Κοσμέα
Ε. Βλαχογιάννη
Α. Μηλιώνης
Τηλέφωνο: 210 5285615, -642, -536
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Φ. Πορτοκάλη
Ε. Δαλμηρά
Τηλέφωνο: 210 5285610,-662
Email: tm.esodon.mmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος (voucher) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’) «Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας με α. π. 3345/02-06-2022 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2798 Β’), όπως ισχύουν, θεσπίσθηκε η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συστήματος «επιταγών/vouchers/κουπονιών» (δηλαδή άυλων επιταγών, που εκδίδονται προς όφελος των δικαιούχων, για να χρησιμοποιηθούν για αγορά ή μίσθωση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών), υλοποιούμενο από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Φ.Ε.Κ. 73 Α’), όπως ισχύουν, η προσκόμιση Α.Α.Ε. απαιτείται, μεταξύ άλλων, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Η απόκτηση άυλης επιταγής (voucher), που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4918/2022, δε δημιουργεί δικαίωμα καταβολής χρημάτων απευθείας στον/ην δικαιούχο. Ως εκ τούτου, για την απόκτησή τους οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Α.Α.Ε. από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Υποχρέωση προσκόμισης Α.Α.Ε. από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. με αιτία την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υφίσταται κατά την εξαργύρωση των εν λόγω άυλων επιταγών (vouchers), εφόσον το ακαθάριστο ποσό τους υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Με ευθύνη των προϊσταμένων, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης – εσόδων να λάβουν γνώση του παρόντος.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ