57429/2019

Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Αριθμ. 57429

(ΦΕΚ B’ 3189/13.08.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α’ 146), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 234),
β. του άρθρου 7Α του ν. 3023/2002 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235),
γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143 ), όπως ισχύει,
ε. του ν. 4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Α’ 213),
στ. του άρθρου 32 του ν. 4531/2018 «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και III) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 62),
ζ. του άρθρου 112 παρ. 1α του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -Λοιπές διατάξεις.» (Α’ 50), που αντικατέστησαν την περ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ίσχυε,
η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145),
θ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ια. του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 97),
ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την αριθμ. 149/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., περί μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου της κρατικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, η οποία έγινε αποδεκτή από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

3. Την 12415/19-12-2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα: «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος ’’ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’» (Α’ 281).

4. Το με αριθμ. ΕΠ 678/8-11-2013, έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

5. Την 51776/23-12-2013 υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» (Β’ 3275).

6. Τις 1/2019 και 2/2019 αποφάσεις της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβουλιο, αντίστοιχα και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.

7. Την με αριθμ. ΠΟΛ 1005/2014, «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής» (Β’ 19).

8. Το, από 07-06-2019, ιδιωτικό συμφωνητικό των κομμάτων που συγκροτούν το συνασπισμό «Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα “ΠΑΣΟΚ” Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών “ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.” Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης “Ε.Δ.Ε.Μ.” Ανανεωτική Αριστερά -Προοδευτικό Κέντρο Κινήσεις Πολιτών)», όπως τροποποιήθηκε με το από 10-06-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό των κομμάτων που συγκροτούν τον εν λόγω συνασπισμό.

9. Το, με αριθμ. 34831/07-05-2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων ενόψει των ευρωεκλογών του 2019».

10. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντικαστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4304/2014, τα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων που θα λάβουν το 40% του κατανεμητέου ποσού των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων ευρών (2.146.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (858.400,00 €), προσδιορίζονται ως εξής:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
3. Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών -Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις Πολιτών)
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΜέΡΑ25
7. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
9. ΠΟΤΑΜΙ

11. Την 46655/20-06-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α 58120 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

12. Την, από 01-08-2019 εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, (Α.Π.: ΓΔΟΥΔΥ/ 155).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. την κατανομή ποσοστού 40% του διατιθέμενου ποσού για την εκλογική κρατική χρηματοδότηση, ύψους 858.400,00 € στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, ως εξής:
Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΟΣΟ
1
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
357.000,06
2
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ   ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
270.437,29
3
Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις Πολιτών)
77.404,08
4
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
52.122,56
5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
38.569,19
6
ΜέΡΑ25
24.179,16
7
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
31.033,57
8
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
3.934,76
9
ΠΟΤΑΜΙ
3.719,33

ΣΥΝΟΛΟ
858.400,00

Β. Κατανέμουμε τα ανωτέρω ποσά της εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης, που αντιστοιχούν:

Στο συνασπισμό Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα “ΠΑΣΟΚ” Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών “ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.” Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης “Ε.Δ.Ε.Μ.” -Ανανεωτική Αριστερά Προοδευτικό Κέντρο Κινήσεις Πολιτών) τό ποσό 77.404,08 €, ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Κίνημα Αλλαγής
58.053,06
ΠΑΣΟΚ
19.351,02
ΣΥΝΟΛΟ
77.404,08

Γ. Αναστέλλεται, δυνάμει των σχετικών 1β, 3 και 5, η καταβολή του ποσού των 31.033,57€ στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 Α του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.

Δ. Καταβάλλουμε την εκλογική χρηματοδότηση, ποσοστού 40%, συνολικού ύψους 827.366,43 € στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΟΣΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
357.000,06

2.
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
270.437,29

3.
Κίνημα Αλλαγής
58.053,06

4.
ΠΑΣΟΚ
19.351,02

5.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
52.122,56

6.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
38.569,19

7.
ΜέΡΑ25
24.179,16

8.
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
3.934,76

9.
ΠΟΤΑΜΙ
3.719,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
827.366,43

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ