57416 ΕΞ 2022
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
(ΦΕΚ Β 2153/3.5.2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

16. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

18. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521)» (Β’ 5885).

19. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

21. Την υπό στοιχεία 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

22. Την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ) και την εγκριθείσα με αυτή υπ’ αρ. 03/2021 πρόσκληση για την δημιουργία καταλόγου – μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την από 28.04.2022 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

24. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από τον κατάλογο -μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 196 και 197 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 2

Διαδικασία επιλογής αξιολογητή

1. Κατόπιν της επαλήθευσης της καταρχήν επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από το πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522) και στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως έχει τροποποιηθεί, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για την επιλογή Αξιολογητή.

2. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο -μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, διενεργείται κλήρωση από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η κλήρωση μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης κοινοποιείται με επιμέλεια της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης προς το πιστωτικό ίδρυμα.

3. Στο πρόσωπο του επιλεγέντος αξιολογητή δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος αξιολογητής δεν έχει ούτε είχε κατά το παρελθόν οιαδήποτε ανάμειξη στη μελέτη, διάρθρωση, κατάρτιση ή/και αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για λογαριασμό του φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου καθώς και οιαδήποτε μετοχική ή άλλη σχέση ελέγχου με το φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των αξιολογητών αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 προς το πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του κληρωθέντα αξιολογητή, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για τη διενέργεια νέας κλήρωσης και ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας.

Άρθρο 3

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο -μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων είναι μη αμειβόμενη και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών:

Ονοματεπώνυμο και κλάδος

Ιδιότητα

Χρήστο Βαμβακούλα, του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίησης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Πρόεδρος

Χρήστο Φέρτη, του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Τακτικό μέλος

Παρασκευή Ζαχαριά, του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Τακτικό μέλος

Δημοσθένη Βοϊβόντα, του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος, αναπληρωτής του Προέδρου

Χριστίνα Τσέλιου, του Κυριάκου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνιολόγος, που υπηρετεί στο Τμήμα Σχεδιασμού και Συλλογής Στοιχείων της Διεύθυνσης Εκθέσεων και Αναφορών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος

Άννα Παυλή του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος

3. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πλην της αναπλήρωσης του Προέδρου, για τον οποίο ορίζονται ειδικά ανωτέρω τα της αναπλήρωσής του.

4. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων ορίζεται η Ευγενία Γκελέκα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομικών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

6. Ως προς τα λοιπά θέματα απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ