572848/05-12-2022
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023
Αθήνα 05/12/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 572848

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα Α. Μηλιώνης
Τηλ. : 210 52 85 642, -615, -536
E-Μail : d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ.ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πληροφορίες: Αικ. Αναγνωστοπούλου
Τηλ.: 2105285544
E-Μail : tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr

Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 10432, Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023».

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις περιόδους υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων/Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023, προς ενημέρωση των υπηρεσιών μας και των ενδιαφερομένων.

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ..

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023
(εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1/2/202328/2/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ1/3/202331/3/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ1/4/20232/5/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1/5/202331/5/2023
ΜΑΙΟΣ1/6/202330/6/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ1/7/202331/7/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ1/8/202331/8/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1/9/20232/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ1/10/202331/10/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1/11/202330/11/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ1/12/20232/1/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1/1/202431/1/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1/3/202331/03/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ1/4/202302/05/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ1/5/202331/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1/6/202330/06/2023
ΜΑΙΟΣ1/7/202331/07/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ1/8/202331/08/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ1/9/202302/10/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1/10/202331/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ1/11/202330/11/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1/12/202302/01/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ1/1/202431/01/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1/2/202429/02/2024

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. στο δικτυακό τόπο του. (www.efka.gov.gr).

Β. Η Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ υποβάλλεται από τους υπόχρεους Φορείς (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
(Εγκ. 10/2020 και Γ.Ε. 248964/8-10-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Γ. Επισημαίνεται ότι, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε. κ.λπ. οι οποίοι για το προσωπικό που απασχολούν (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων στις προθεσμίες που αναγράφονται στον Πίνακα Α’, εφόσον απασχολούν παράλληλα και προσωπικό υπαγόμενο στην Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους κλπ.), θα υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις ίδιες ημερομηνίες του Πίνακα Α’.

 

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ