56960 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

(ΦΕΚ Β’ 2312/10.04.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, του εδαφίου β’ της παρ. 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22.

2. Τα άρθρα δωδέκατο και δέκατο τέταρτο της από 13 Αυγούστου 2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «“Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156), όπως το πεδίο εφαρμογής τους επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

3. Τα άρθρα εξηκοστό πέμπτο και εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).

4. Τον ν. 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις» (Α’ 103).

5. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

7. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44).

9. Τον ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Τον ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

12. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

13. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

14. Τον ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

15. Το ν.δ. 1297/1972 «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων» (Α’ 217).

16. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187 της 26/6/2014), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού, γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.
δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 327/21.12.2022) και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 44 αυτού.
ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

20. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

21. Την υπ’ αρ. 3/2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).

22. Την από 22.06.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

23. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

24. Το από 7.2.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.

26. Την υπό στοιχεία 56765 ΕΞ 2023/07.04.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση (Β’ 2670), όπως ισχύει, ως προς τις θεομηνίες από 01.06.2020 και εφεξής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και βεβαιώνεται από την οικεία Περιφέρεια.
Κατ’ εξαίρεση, για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής, η επιχορήγηση δύναται να καταβάλλεται και:
α. Σε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, αγρότη), το οποίο συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης,
β. σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης, αγρότη), στους νόμιμους κληρονόμους, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας κληρονόμων,
γ. στη νέα επιχείρηση που προκύπτει από περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης,
όπως συγχώνευση επιχειρήσεων, διάσπαση ή μετατροπή της επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή ή και εισφορά ατομικής επιχείρησης του ν. 4935/2022 (Α’ 103) εφόσον αυτή καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5».

2. Στο άρθρο 5 τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 5 και 7 και προστίθεται νέα παρ. 8 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, ο ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη.
β. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.
γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση, για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν πριν την 26η Σεπτεμβρίου 2021.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης.
ζ. Επίσημο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως αντίγραφο βιβλιαρίου, εκτύπωση e-banking, έγγραφο της Τράπεζας.
η. Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (myAADE-Μητρώο και Επικοινωνία-Στοιχεία Επιχείρησης).
θ. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμόδια περιφέρεια συγκεντρωτικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, κατάσταση επιχείρησης, εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια αναζητεί αυτεπαγγέλτως.
Τα ανωτέρω στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών στοιχείων. Το ίδιο δύναται να διενεργείται και για τα λοιπά Δικαστήρια.
Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, τα στοιχεία αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο νομιμοποίησης των δικαιούχων, ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος της θεομηνίας.

3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από μία αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογεγραμμένη περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό ανά δικαιούχο, το ποσό τυχόν προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρούμενου του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής και του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 4797/2021.

5. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

7. Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της εκτιμηθείσας ζημίας η τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το άθροισμα του ποσού εξόφλησης και των ποσών τυχόν προκαταβολής ή/και πρώτης αρωγής, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά ως ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι έχει καταβληθεί συνολικό ποσό επιχορήγησης που ξεπερνά το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

8. Ειδικά για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής:
α. Σε περίπτωση δικαιούχου που συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης στην οικεία περιφέρεια, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης, καθώς και η πράξη συνταξιοδότησης ή η οριστική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
β. Σε περίπτωση δικαιούχου που έχει υποβάλει αίτηση στην οικεία περιφέρεια και απεβίωσε, για την καταβολή της επιχορήγησης στους νόμιμους κληρονόμους απαιτείται η υποβολή i) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο θανών ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της επιχορήγησης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη αποποίησης). Οι έλκοντες εκ του θανόντα δικαιώματα (κληρονόμοι) προκειμένου να τύχουν των ενισχύσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση συνέχισης επιχείρησης από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας κληρονόμων, προσκομίζονται πέραν των ανωτέρω και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της επιχείρησης του θανόντος.
γ. Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, απορρόφησης ή μετατροπής της δικαιούχου επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή, καθώς και εισφοράς ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή η καταβολή στην νέα επιχείρηση με νέο ΑΦΜ, εφόσον i) αποδεικνύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ότι η αρχική αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και
ii) η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, από τα οποία να προκύπτει, ότι η αρχικά αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και ότι η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης».

3. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης (Β’ 2670), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με το Παράρτημα της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση (Β’ 2670), όπως ισχύει, ως προς τις θεομηνίες από 22.06.2022 και εφεξής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης (Β’ 2670), όπως ισχύει τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο για κάθε θεομηνία.»

Με την παρούσα αντικαθίσταται η υπό στοιχεία 43288 ΕΞ 2023/17.03.2023 (Β’ 1783) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ