568277/24-11-2023
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας καταβολής του μηνιαίου επιδόματος της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) προς τους δικαιούχους

Αριθμ. 568277/2023

(ΦΕΚ Β’ 6941/11-12-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 17α του άρθρου 45 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο ’’Φοίβος Ανωγειαννάκης’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 248), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4996/2022 (Α’ 218),
β) του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ν. 4858/2021, Α’ 220),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Υ2/27-6-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 4162).

3. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) στην υπ’ αρ. 19/21-4-2023 (θέμα 1ο) συνεδρίασή του καθώς και το υπό στοιχεία ΟΔΑΠ/ ΓΠ/11133/30-5-2023 έγγραφο του Φορέα.

5. Την υπ’ αρ. 349093/20-7-2023 εισηγητική οικονομική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μηνιαία δαπάνη ύψους 29.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών (πλήθος δικαιούχων 297), διαμορφώνοντας τη συνολική ετήσια δαπάνη στο ποσό των 356.400,00 ευρώ. Το σύνολο της ως άνω προκαλούμενης δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Καθορισμός δικαιούχων

1. Στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που ασκούν κατόπιν ορισμού τους, καθήκοντα διαχειριστή εσόδων ή επόπτη ή Προϊσταμένου περιφερειακού γραφείου, καθώς και στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) που ασκούν, κατόπιν ορισμού τους, καθήκοντα διαχειριστή εσόδων καταβάλλεται επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως διαχειριστής εσόδων νοείται ο υπάλληλος κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου, ο οποίος έχει οριστεί με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δημόσιος υπόλογος αρμόδιος για τα συνολικά έσοδα από εγχρήματες συναλλαγές, επί των πωληθέντων ή/και απωλεσθέντων εισιτηρίων ή/και των πωλητέων προϊόντων που διατίθενται στον χώρο ευθύνης του Ο.Δ.Α.Π. που υπηρετεί και έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των μηνιαίων διαχειριστικών καταστάσεων εσόδων.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως επόπτης νοείται ο υπάλληλος του Ο.Δ.Α.Π. που υπηρετεί σε πωλητήριο ευθύνης του Ο.Δ.Α.Π., όπου δεν λειτουργεί περιφερειακή υπηρεσία και έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), ως αρμόδιος για την εποπτεία των διαχειριστών ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της οικείας περιφέρειας πωλητηρίου με χρέη την παρακολούθηση και εκπόνηση ενιαίων αναφορών επί των διαχειριστικών καταστάσεων, την επαλήθευση της συμφωνίας των τραπεζικών καταθετηρίων με τις διαχειριστικές καταστάσεις, την ορθή παρουσίαση και την επάρκεια διάθεσης αποθεμάτων, καθώς και τη μέριμνα για επίλυση κάθε ζητήματος που προκύπτει για την ομαλή λειτουργία των σημείων πώλησης και ιδίως την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των χρημάτων προς την τράπεζα που συνεργάζεται ο Ο.Δ.Α.Π.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως Προϊστάμενος περιφερειακού γραφείου, νοείται ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4761/2020, για την εποπτεία σημείων έκδοσης εισιτηρίων, πωλητηρίων ή εργαστηρίων εκμαγείων.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση

1. Για την καταβολή του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 1 θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2. Το επίδομα δεν καταβάλλεται για χρονική περίοδο κατά την οποία ο χώρος ευθύνης του Ο.Δ.Α.Π. δεν λειτουργεί και δεν πραγματοποιούνται εγχρήματες συναλλαγές επί των πωληθέντων ή/και απωλεσθέντων εισιτηρίων ή/και των πωλητέων προϊόντων.

3. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος του προσφέρει υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

4. Σε περίπτωση απομάκρυνσης του δικαιούχου με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή λόγω λήψης άδειας μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από τα εν γένει καθήκοντα, τη θέση και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊστάμενου. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του. Για τη νόμιμη άσκηση χρεών αναπληρωτή, απαιτείται ορισμός ή διαπιστωτική πράξη αρμοδίου οργάνου.

5. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται εντός του πρώτου πενθημέρου μετά τη λήξη κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου Προϊστάμενου που συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή. Στην ανωτέρω βεβαίωση, οι Προϊστάμενοι οφείλουν αμέσως να γνωστοποιούν και όλες τις μεταβολές που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την καταβολή του επιδόματος.

Άρθρο 3
Διαδικασία πληρωμής επιδόματος

1. Η πληρωμή του επιδόματος στους δικαιούχους, πραγματοποιείται μετά από εκκαθάριση της δαπάνης ανά εξάμηνο μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και πιστώνεται στη μισθοδοσία του μεθεπόμενου μήνα από το πέρας του εξαμήνου αναφοράς, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά.

2. Ειδικά για τους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που μισθοδοτούνται από το ΥΠ.ΠΟ., η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Γ.Δ.Α.Π.Κ.) συγκεντρώνει τα στοιχεία των δικαιούχων από τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και εν συνεχεία διαβιβάζει σε συγκεντρωτικό πίνακα τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ΥΠ.ΠΟ. Η Γ.Δ.Ο.Υ., έχει την ευθύνη για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού XLS αρχείου με τα κατά νόμο στοιχεία, το οποίο αποστέλλει στις οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Δ.Α.Π. για την πληρωμή των δικαιούχων. Για υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π. η άνω κατάσταση συντάσσεται στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων. Οι άνω καταστάσεις πρέπει να υπογράφονται από τους δικαιούχους.

3. Δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης είναι:
α) Η απόφαση ορισμού του δικαιούχου ή η διαπιστωτική πράξη άσκησης των καθηκόντων,
β) η μισθοδοτική κατάσταση υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο του εργοδότη,
γ) βεβαίωση του Προϊστάμενου του δικαιούχου για τη συνδρομή προϋποθέσεων καταβολής,
δ) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί του ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και ότι δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων.

4. Τα προς απόδοση ποσά που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας καταβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 31η-12-2025.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις – Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4761/2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4996/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Πολιτισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ